مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

درخواست انشعاب فاضلاب

دستورالعمل واگذاری انشعاب فاضلاب و نصب آن (با مراجعه مشترک)

 

فلوچارت

 

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                         

۱- عنوان خدمت:واگذاری انشعاب فاضلاب (با مراجعه متقاضی)

۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۴- مشخصات خدمت

شرح خدمت

فروش

نوع خدمت

¢خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 

عموم شهروندان

ماهیت خدمت

 

 

    حاکمیتی

 

¢  تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

    منطقه ای

 

    استانی

   ¢شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت¢

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

¢    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

¢تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

     تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت، جواز ساختمانی، فیش آب، اشتراک آب

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و دستورالعمل های ارسالی از ستاد شرکت

۵- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

۹۰۰۰خدمت گیرندگان در:                                     ماه                    فصل          سال

 

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

پنج روز از زمان واریز وجه توسط مشترک  

تواتر

 

 

¢ یکبار برای همیشه                                           ۱   بار در:          ماه        فصل        سال

 

تعدادبار مراجعه حضوری

۱ بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

¢

 

 

 

 

 

 

۶- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfaQazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.abfaQazvin.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

¢الکترونیکی

 

¢ اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس   ¢          پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

      غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

     جهت احراز اصالت فرد

     جهت احراز اصالت مدرک

     نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

     سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

    استانی

¢   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

¢    الکترونیکی

 

¢اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

¢دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: ۱۶۵۷۰/۱۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ 

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

¢غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

¢  جهت احراز اصالت فرد

 ¢  جهت احراز اصالت مدرک

      نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

     سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

¢شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

¢    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)   ¢  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

      غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

اخذ مجوز حفاری از شهرداری و یا راهور

درمرحله ارائه خدمت

¢    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

     پست الکترونیک                         ارسال پستی

¢    تلفن گويا يا مرکز تماس       ¢  پيام کوتاه

     دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

     عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

     سایر(باذکرنحوه دسترسی)

¢ غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

     جهت احراز اصالت فرد

     جهت احراز اصالت مدرک

     نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

¢سایر: نصب انشعاب فاضلاب

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

¢شهرستانی

۷- ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شرکت آب و فاضلاب شهری قزوین

سیستم نرم افزارهای امور مشترکین

¢

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

 

 

۸-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شهرداری

 

 

 

 

¢

    دستگاه

    مراجعه کننده

پلیس راهور

 

 

 

 

¢

    دستگاه

     مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-     مراجعه متقاضی به واحد پذیرش انشعاب فاضلاب و تنظیم فرم تعیین وضعیت بشماره ۱۶/۱۲/ف (۵دقیقه)

۲-     دریافت پرونده انشعاب آب ملکی که برای آن انشعاب فاضلاب درخواست شده (کلیه انشعابهای ملک) (۱۰دقیقه)

۳-     صدور فرم خوداظهاری بشماره ۰۳/۱۲/ف و اخذ امضاء لازم (در مواردی که نیاز به بازدید نباشد) (۵دقیقه)

۴-     تکمیل فرم خوداظهاری و اخذ امضاء لازم از مشترک (۵دقیقه)

۵-     در صورت ابهام در اظهارات مشترک اعزام کارشناسی و ارزیابی(۲ روز)

۶-      گزارش فنی و ارزیابی ملک توسط کارشناس همراه با فرم کروکی ۰۵/۱۲/ف (۵دقیقه)

۷-     در صورت عدم وجود شبکه اطلاع به اداره فنی و توسعه و دریافت جوابیه (۲ روز)

۸-      صدور مجوز حفاری به شماره ۳۵/۱۲/ف و دریافت پاسخ از شهرداری (توسط متقاضی) (۲ روز)

۹-     بررسی هزینه ها و اعلام نظر در خصوص محاسبه آنها توسط واحد درآمد و امور مشترکین (۲۰دقیقه)

۱۰-ثبت در سیستم مشترکین (۱۰دقیقه)

۱۱-اعلام هزینه و صدور فیش و تحویل آن به متقاضی جهت پرداخت (۱۵دقیقه)

۱۲-در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تقسیط هزینه های مربوطه با موافقت مدیریت تعداد اقساط ونوع تضمین درفرم شماره ۱۰/۱۲/ف مشخص می گردد. (۱ روز)

۱۳-صدور فیش بانکی برای آن میزان وجهی که باید نقداً پرداخت گردد. (۱۰دقیقه)

۱۴-دریافت و وصول فیش واریزی در سیستم و اخذ اسناد دریافتی (در صورتی که تقسیطی باشد) (۲۰دقیقه)

۱۵-چاپ کوپن اقساط و تکمیل فرم تقسیط بدهی مشترکین بشماره ۱۰/۱۲/ف(۱۰دقیقه)

۱۶-  صدور فرم سفارش انجام کار فاضلاب و ارسال آن به دایره انشعاب طی لیست مربوطه به شماره ۳۰/۱۲/ف(۱ روز)

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

۱۷-نصب انشعاب فاضلاب و عودت برگ اول سفارش انجام کار به اداره درآمد و امور مشترکین (۴ روز)

۱۸-ثبت در سیستم آب بها و ایجاد آن در سیستم مشترکین و درج گزارش در پرونده ملک مربوطه (۱۵دقیقه)

۱۹-دریافت صورتجلسه نصب انشعاب از واحد نصب انشعاب یا ناظر مربوطه بشماره ۳۷/۱۲/ف(۱۰دقیقه)

۲۰-مطابقت اطلاعات فرم صورتجلسه نصب با اطلاعات سیستم قبل از محاسبه و ثبت درخواست (۱۰دقیقه)

۲۱-مطابقت اطلاعات اعم از اشتراک، نام، کد، آدرس، تعداد واحد، کاربری، تاریخ نصب (جهت موارد تکراری در صورت هرگونه مغایرت اعلام و به پرونده جهت رفع مغایرت مراجعه می شود) (۱۵دقیقه)

۲۲-ثبت درخواست و محاسبه اعمال تقسیط و صدور کوپن اقساط بشماره ۱۰/۱۲/ف(۱۰دقیقه)

۲۳-کنترل تعدادی و ریالی قبوض از نظر تعداد اقساط ، مبلغ و اشتراک(۱۰دقیقه)

۲۴-توزیع کوپن اقساط(۲ روز)

۲۵-بایگانی نسخه اصلی و عودت نسخ انبار و انشعابات (۱۰دقیقه)

۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

شروع

     مراجعه مشترک به واحد پذیرش و ارائه مدارک

بررسی پرونده و ارائه مدارک کلیه انشعابهای  ملکی که برای آن فاضلاب درخواست شده است توسط واحد پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

     

    بلی

 

 

 

    

    بلی

 

 

              خیر

 

 

پایان

ثبت اطلاعات مشترک در سیستم  

حفاری و نصب انشعاب فاضلاب توسط مأمورین نصب

صدور سفارش انجام کار انشعاب فاضلاب و تأیید آن توسط امور مشترکین و امور مالی

پرداخت هزینه توسط متقاضی و تحویل فیش واریزی به واحدحسابداری مشترکین

با موافقت مدیریت تعداد اقساط و مبلغ پیش پرداخت مشخص و فیش واریزی جهت مبلغ نقدی صادر می گردد

صدور فیش واریزی و تحویل به متقاضی

    آیا پرداخت هزینه ها نقدی است؟

اعلام هزینه به متقاضی توسط حسابداری مشترکین

تنظیم و تکمیل فرم تعیین وضعیت توسط واحد پذیرش

تکمیل فرم خوداظهاری توسط متقاضی (در صورت نیاز کارشناسی)

 

  

معرفی متقاضی به شهرداری جهت صدور مجوز حفاری

    مجوز حفاری لازم است؟  

 

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحدمربوط: