مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی، سیستمهای کنترل از راه دور، کالیبراسیون تجهیزات پارامترهای کیفی و کمی آنلاین و تعمیرات دیزل ژنراتورهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

آگهي تجدید مناقصه عمومي 

 

 

شماره مناقصه

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

رتبه مورد نیاز

آخرین زمان مهلت ارائه پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

 

 

 

 

۳/۹۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از کارهای اداری (تامین نیروی انسانی) و انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه، فضای سبز، جابجایی کالا، تلفنچی

۵۶.۶۰۴.۱۷۲.۹۹۳

۱.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰

داخلی

گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعت ۹  مورخه

۱۹/۳ /۱۳۹۹

ساعت ۱۰  مورخه

۱۹/۳ /۱۳۹۹

 

 

 

 

۴/۹۹

مناقصه عمومی دو  مرحله ای انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی، سیستمهای کنترل از راه دور، کالیبراسیون تجهیزات پارامترهای کیفی و کمی آنلاین و تعمیرات دیزل ژنراتورهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

۸,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۲۱.۲۴۵.۰۰۰

داخلی

حداقل پایه ۵رشته صنعت و معدن و  حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات

ساعت ۹  مورخه

۲۲/۳ /۱۳۹۹

 

 

 

ساعت ۱۰  مورخه

۲۲/۳ /۱۳۹۹

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه ها را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه شماره ۳/۹۹  از تاریخ ۳/ ۳/۱۳۹۹  لغایت ۸/  ۳/۱۳۹۹  و به منظور خرید اسناد مناقصه شماره ۴/۹۹ از تاریخ ۳/ ۳/۱۳۹۹  لغایت ۱۱/  ۳/۱۳۹۹  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)صادر گردد.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۳۳۳۷۸۰۸۷-۰۲۸

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد .

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین»

آگهي تجدید مناقصه عمومي 

 

 

شماره مناقصه

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار

رتبه مورد نیاز

آخرین زمان مهلت ارائه پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

 

 

 

 

۳/۹۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از کارهای اداری (تامین نیروی انسانی) و انجام امور مربوط به خدمات، آبدارخانه، فضای سبز، جابجایی کالا، تلفنچی

۵۶.۶۰۴.۱۷۲.۹۹۳

۱.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰

داخلی

گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ساعت ۹  مورخه

۱۹/۳ /۱۳۹۹

ساعت ۱۰  مورخه

۱۹/۳ /۱۳۹۹

 

 

 

 

۴/۹۹

مناقصه عمومی دو  مرحله ای انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی، سیستمهای کنترل از راه دور، کالیبراسیون تجهیزات پارامترهای کیفی و کمی آنلاین و تعمیرات دیزل ژنراتورهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

۸,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۲۱.۲۴۵.۰۰۰

داخلی

حداقل پایه ۵رشته صنعت و معدن و  حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات

ساعت ۹  مورخه

۲۲/۳ /۱۳۹۹

 

 

 

ساعت ۱۰  مورخه

۲۲/۳ /۱۳۹۹

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه ها را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه شماره ۳/۹۹  از تاریخ ۳/ ۳/۱۳۹۹  لغایت ۸/  ۳/۱۳۹۹  و به منظور خرید اسناد مناقصه شماره ۴/۹۹ از تاریخ ۳/ ۳/۱۳۹۹  لغایت ۱۱/  ۳/۱۳۹۹  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)صادر گردد.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۳۳۳۷۸۰۸۷-۰۲۸

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد .

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۳/۱۱
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
ولایت
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی