مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی (۱۳/۹۸)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۱۶ /۷ /۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   ۱۹  روز  یک شنبه تاریخ  ۲۱/۷/۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی

 پاکت ها

۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین(باز آفرینی)

 ۱۰۳۹۰/۱۳/۹۸

۱۴ / ۷/۱۳۹۸

۲۵۳/۷۸۷/۲۴۹/۷

۰۰۰/۰۰۰/۳۶۳

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۱۰

روز پنج شنبه  

۲ /۸  /۱۳۹۸

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۷/۱۶
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات