مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مزایده عمومی

آگهي مزايده عمومي

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، ۲۴ واحد مسکونی واقع در قزوین، خیابان مولوی، کوچه حکیما و ۵ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مینودر قزوین را با مشخصات جداول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد، بمنظور كسب اطلاعات بيشتر، خريد اسناد مزايده از مورخه ۲۸ /۰۳ /۱۳۹۸ لغایت ۰۲/۰۴/۱۳۹۸ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال برای هر یک از جداول یک و دو به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به اداره قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در؛ قزوين، چهار راه وليعصر«عج»، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره ۴ ارائه نمايند .ضمناً زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۰ مورخه ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ می باشد.

تذکرات: ۱- هزینه آگهی و سایر هزینه های مربوطه طبق اسناد مزایده به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد . ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش لاک گرفته، نامشخص و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد .۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهد شد. ضمنا نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جام شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ و کد شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

۱ ) ۲۴ واحد مسکونی واقع در قزوین، خیابان مولوی، کوچه حکیما.

ردیف

توضیحات

قیمت کارشناسی(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

۱

فروش شش واحد مسکونی دارای شش فقره اسناد ثبتی با پلاک های ۶ تا ۱۱ فرعی از ۵ مفروز از ۳۸۸۲ اصلی بخش دو قزوین عرصه به مساحت ۷/۱۹۶مترمربع با موقعیت جنوبی و کاربری مسکونی سه طبقه روی پیلوت شامل شش واحد مسکونی می باشد(پلاک ۳۴ شهرداری).

۰۰۰/۵۰۰/۹۱۷/۴

۰۰۰/۷۵۰/۴۹۱

۲

فروش شش واحد مسکونی دارای شش فقره اسناد ثبتی با پلاک های ۱۶ تا ۲۱ فرعی از ۱۵ مفروز از ۳۸۸۲ اصلی بخش دو قزوین عرصه به مساحت ۵۱/۱۱۸ مترمربع با موقعیت جنوبی و کاربری مسکونی سه طبقه روی پیلوت شامل شش واحد مسکونی می باشد (پلاک ۳۶ شهرداری)

۰۰۰/۷۵۰/۹۶۲/۲

۰۰۰/۲۷۵/۲۹۶

۳

فروش شش واحد مسکونی با پلاک ثبتی ۳۸۸۲ اصلی ۱۲ فرعی از ۲ مفروزی عرصه به مساحت ۳۵/۱۳۶ مترمربع با موقعیت جنوبی و شرقی ، کاربری مسکونی سه طبقه روی پیلوت شامل شش واحد مسکونی می باشد (پلاک ۳۸ شهرداری)

۰۰۰/۱۰۰/۵۴۵/۳

۰۰۰/۵۱۰/۳۵۴

۴

فروش شش واحد مسکونی دارای شش فقره اسناد ثبتی با پلاک های ۲۳ تا ۲۸ فرعی از ۲۲ مفروز از ۳۸۸۲ اصلی بخش دو قزوین عرصه به مساحت ۲۵/۲۰۶ مترمربع با موقعیت شرقی - غربی و کاربری مسکونی سه طبقه روی پیلوت شامل شش واحد مسکونی می باشد (پلاک ۴۲ شهرداری)

۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴

۰۰۰/۰۰۰/۴۹۵

۵

ساختمان اداری آب و فاضلاب آبیک عرصه به مساحت ۵۰/۷۶۷ متر مربع اعیانی های احداثی جمعاً به مساحت ۲۵/۴۰۹ متر مربع و انشعابات آب ، برق و گاز.

۰۰۰/۲۵۰/۵۹۲/۷

۰۰۰/۲۲۵/۷۵۹

۲) فروش ۵ قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مینودر قزوین.

ردیف

توضیحات

قیمت کارشناسی (به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

۱

فروش شش دانگ یک قطعه زمین تجاری به مساحت ۸/۴۳۶۶ متر مربع قطعه ۱۶ تفکیکی ، بلوک ۱۹ ، پلاک ۱۴۰۴ ، فرعی از ۲۸۲ فرعی از ۹۴ فرعی از ۴۳ اصلی و ۲ فرعی از ۴۱ و ۴۱ اصلی ، واقع در بخش ۵ قزوین، مینودر، بلوار ۲۲ بهمن، ضلع جنوبی مجموعه ورزشی الهیه به شماره ثبت ۳۰۶۰۰ با قابلیت تفکیک و قطعه بندی و همچنین دارای تراکم منطقه ای ۲۰۰ درصد.

ـــــــ

۰۰۰/۳۲۰/۴۸۰/۱۰

۲

فروش شش دانگ قطعه اول از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۸۳۴ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۰۸ فرعی قطعه ۳۲ تفکیکی به مساحت ۱۵/۷۴ متر مربع واقع در بخش پنج قزوین، مینودر ، ضلع غربی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، مجموعه تجاری حد فاصل فضای سبز و خیابان عقیل صادقی. 

 

 

ـــــــ

۰۰۰/۷۵۰/۳۷۰

۳

فروش شش دانگ قطعه دوم از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۷۳۱ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۰۸ فرعی قطعه ۳۸ تفکیکی به مساحت ۶۰ متر مربع، واقع در بخش پنج قزوین، مینودر ، ضلع غربی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، مجموعه تجاری حد فاصل فضای سبز و خیابان عقیل صادقی. 

 

 

ـــــــ

۰۰۰/۰۰۰/۲۸۸

۴

فروش شش دانگ قطعه اول از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۵۸۵ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۱۱ فرعی قطعه ۴۸ تفکیکی به مساحت ۲۰/۶۴ متر مربع، واقع در بخش پنج قزوین، مینودر ، ضلع شرقی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، خیابان ۲۰ متری هفت دی، مجموعه تجاری حد فاصل خیابان سیزده آبان و خیابان مرصاد. 

 

 

ـــــــ

۰۰۰/۰۰۰/۳۲۱

۵

فروش شش دانگ قطعه دوم از زمین تجاری و تراکم ۲۰۰ درصد به پلاک ثبتی ۱۵۵۵۸ ، فرعی از ۴۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۱۱ فرعی قطعه ۲۱ تفکیکی به مساحت ۶۰ متر مربع، واقع در بخش پنج قزوین، مینودر ، ضلع شرقی بلوار صیاد شیرازی ، بالاتر از میدان حافظ ، خیابان ۲۰ متری هفت دی، مجموعه تجاری حد فاصل خیابان سیزده آبان و خیابان مرصاد. 

 

 

ـــــــ

۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰

            تلفن  تماس :  ۴- ۳۳۳۷۹۰۵۱ ۰۲۸  

*روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
بهای سند: 
۵۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۹۰۵۱