مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مشاهده سوابق

مشاهده سوابق مشترک

 

دستوالعمل مشاهده سوابق

 

فلوچارت

مشاهده سوابق مشترک

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                       

۱- عنوان خدمت:مشاهده سوابق

۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

۴- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مشاهده سوابق آب بها و صدور قبض المثنی یا سوابق آب بها

نوع خدمت

¢خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 عموم شهروندان

ماهیت خدمت

 

 

    حاکمیتی

 

¢    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

    منطقه ای

 

    استانی

   ¢شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت¢

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

¢    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

¢   تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

      رخداد رویدادی مشخص

¢    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست کتبی از سوی مشترک

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و دستورالعملهای ارسالی از شرکت

۵- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

 ۵۰۰۰ عدد  خدمت گیرندگان در:            ماه        فصل          سال ¢

 

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

۳۳ دقیقه (یک روز)

تواتر

 

 

 

 

    یکبار برای همیشه                                 ....  بار در:       ماه        فصل        سال

 

تعدادبار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

¢

 

 

 

. . .

 

 

۶- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfaqazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.abfaqazvin.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

 ¢   الکترونیکی

 

¢  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

¢سایر(باذکرنحوه دسترسی) بیلبورد ، بروشور ، راهنمای مشترکین

¢  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

¢جهت احراز اصالت فرد

     جهت احراز اصالت مدرک

    نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

¢سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

    استانی

¢شهرستانی

در مرحله درخواست  خدمت

¢   الکترونیکی

 

¢    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

¢    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:  ۱۶۵۷۰/۱۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

     غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

    سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

    شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

¢  الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)        ¢اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

¢    الکترونیکی

 

¢   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

     پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                 پيام کوتاه

¢    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: ۱۶۵۷۰/۱۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱

     عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

     سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

    شهرستانی

۷- ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

نرم افزار امور مشترکین

کلیه آیتم های ( فیلدهای) محاسباتی و اطلاعاتی

¢

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

۸-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

ــ

ــ

ــ

ــ

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-     درخواست کتبی از سوی مشترک (۱۰دقیقه)

۲-     بررسی سوابق آب بهاء توسط اپراتور و ارائه گزارش (۵دقیقه)

۳-  تأیید توسط ناظر اداره درآمد و امور مشترکین (۵دقیقه)

۴- ثبت درخواست خدمات پس از فروش در سیستم و صدور فیش نقدی و تحویل به مشترک (۵دقیقه)

۵- در صورت تمایل مشترک اعمال هزینه چاپ قبض المثنی در سیستم به حساب بدهی آب بهاء مشترک (۵دقیقه)

۶- صدور و تحویل قبض یا سوابق آب بهاء (۳ دقیقه)

۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

درخواست کتبی از سوی مشترک

 

بررسی سوابق آب بها توسط اپراتور

تأییدیه ناظر اداره درآمد و امور مشترکین

ثبت درخواست خدمات پس از فروش در سیستم و صدور فیش بانکی

شروع

در صورت تمایل مشترک اعمال هزینه قبض المثنی در سیستم به حساب بدهی آب بها

صدور و تحویل قبض و سوابق آب بها

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحدمربوط: