مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آمار سال ۹۴

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال ۱۳۹۴
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۴ عملکرد  سال۹۴ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۹۷۹۹ ۷۶۴۵ ۷۸
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۸۶۳۴ ۷۹۱۷ ۹۱.۷
۳ آحاد فاضلاب واگذارشده فقره ۸۶۳۴ ۱۰۹۹۸ ۱۲۷
۴ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۹.۵ ۱۲.۵ ۴۲.۴
۵ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۱۵ ۶.۴ ۴۲.۷
۶ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۱۹.۸ ۲۳.۹ ۱۲۰.۷
۷ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۴۱.۵ ۲۳.۲ ۵۳.۷
۸ توسعه خط انتقال فاضلاب کیلومتر ۱۰ ۰ ۰
۹ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۸۲۵۰۰ ۷۶۵۵۵ ۹۳
۱۰ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۷۸۰۹ ۶۲۵۳۶ ۹۲.۲
۱۱ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۴ ۱۳ ۹۳
۱۲ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۰ ۷  ۷۰