مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آمار سال ۹۳

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۳
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۳ عملکرد  سال ۹۳ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۱۲۸ ۱۲۴۱۹ ۱۱۱.۶
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۷۷۶۶ ۱۸۶۸۷ ۱۰۵.۲
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰.۸ ۲۵.۶ ۱۲۳.۱
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۴.۷ ۱۰.۳۰۲ ۴۱.۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۲۰ ۲۰ ۱۰۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۲۵ ۳۳ ۱۳۲
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۰ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  هزارمتر مکعب ۷۸۶۰۰ ۷۷۷۰۱ ۹۸.۹
۹ آب فروش رفته  هزارمتر مکعب ۶۴۶۰۹ ۶۳۳۳۲ ۹۸
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۸ ۸ ۱۰۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۵ ۷۱.۴