مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آمار سال ۱۳۹۲

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۲
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۲ عملکرد  سال ۹۲ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۱۵۶۶ ۱۷۱۶۲ ۱۴۸.۳۸
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۱۵۲۹۴ ۳۲۹۲۰ ۲۱۵.۲۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۲۰ ۴۲.۲۹ ۲۱۱.۴۵
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۱۰ ۳.۳۲ ۳۳.۲۰
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۳۰ ۱۶.۵۷ ۵۵.۲۳
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۴۲ ۳۲.۷۲ ۷۷.۹۰
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۱ ۰ ۰.۰۰
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۸۱۲۰ ۷۸۶۰۶ ۱۰۰.۶۲
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۴۲۰۱ ۶۳۳۸۰ ۹۸.۷۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۳ ۷ ۵۳.۸۵
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۱۱ ۳ ۲۷.۲۷