مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

آمار سال ۱۳۹۱

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال ۱۳۹۱
ردیف موضوع واحد بودجه  سال ۹۱ عملکرد  سال ۹۱ درصد  انحراف
۱ انشعاب آب واگذار  شده  فقره ۱۲۸۴۹ ۱۴۸۰۲ ۱۱۵.۲۰
۲ انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره ۲۵۳۸۰ ۲۲۰۴۳ ۸۶.۸۵
۳ توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر ۳۰ ۵۶.۲۹ ۱۸۷.۶۳
۴ توسعه خط انتقال آب  کیلومتر ۲۰ ۷.۱۹۴ ۳۵.۹۷
۵ اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر ۶۰ ۴۵.۱۲ ۷۵.۲۰
۶ توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر ۱۱۳ ۱۱۲.۰۵ ۹۹.۱۶
۷ توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر ۷ ۰.۸۲ ۱۱.۷۱
۸ آب تولید شده  متر مکعب ۷۹۹۹۵ ۷۶۲۸۵ ۹۵.۳۶
۹ آب فروش رفته  متر مکعب ۶۶۰۰۰ ۶۱۵۲۷ ۹۳.۲۲
۱۰ تعداد چاههای حفر شده  حلقه ۱۶ ۶ ۳۷.۵۰
۱۱ تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه ۷ ۸ ۱۱۴.۲۹