شما اینجا هستید

مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ 1372/3/3 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وشهرهای قلمرو فعالیت شرکت با تعداد 254581 مشترک آب وتعداد 175065 واحد فاضلاب بوده ودر قالب 5 شهرستان و26 شهر تحت پوشش ، مدیریت می شود.

مجوز تأسيس : قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب 1369می باشد.

تاريخ تأسيس شركت : 3/2/1372

شماره ثبت : 2339

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

طبق ماده 2اساسنامه ایجاد تاسیسات تامین آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب وهمچنین بهره برداری از تاسیسات تامین وتصفیه وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب می باشد.

گستره فعاليت شركت: ( جغرافيايی)

کلیه شهرهای استان با 100درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب قزوین می باشد.