شما اینجا هستید

فعالیت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

طبق ماده 2اساسنامه ایجاد تاسیسات تامین آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب وهمچنین بهره برداری از تاسیسات تامین وتصفیه وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب می باشد.

گستره فعاليت شركت: ( جغرافيايی)

کلیه شهرهای استان با 100درصد جمعیت شهری استان تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب قزوین می باشد.