مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مزايده عمومي

آگهي مزايده های عمومي شماره ۲/۹۹ و ۳/۹۹

 

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، فروش شش دانگ یک باب ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان آبیک در زمینی به مساحت ۵۰/۷۵۶ متر مربع از پلاک ثبتی ۵۷۵۶ فرعی از یک اصلی به شماره ثبت ۲۵۴۳۳ واقع در شهر آبیک، خیابان ۱۶ متری مهدیه و قطعه زمین به مساحت ۵۸۲۶ متر مربع به انضمام یک حلقه چاه و محوطه محصور واقع در شهرک راه آهن شهر آبیک را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده های عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده های فوق را دارند دعوت مي گردد، بمنظور كسب اطلاعات بيشتر، خريد اسناد مزايده ها از مورخه  ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به اداره قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹به واحد دبیرخانه این شرکت ارائه نموده و ضمناً زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۱مورخه  ۱۹ /۱۳۹۹/۰۵در محل سالن جلسات ستاد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین واقع در؛ قزوين، چهار راه وليعصر«عج»، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره ۴ می باشد.

تذکرات: ۱- هزینه آگهی و سایر هزینه های مربوطه طبق اسناد مزایده ها به عهده برنده مزایده ها و به تناسب قیمت کارشناسی می باشد . ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده ها واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده ها مندرج می باشد .۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهند بود. ضمنا نوع تضمین شرکت در مزایده ها به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

 مشخصات موضوع مزایده ها  

شماره مزایده

توضیحات

قیمت کارشناسی (به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

۲/۹۹

فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب آبیک عرصه به مساحت ۵۰/۷۶۷ متر مربع اعیانی های احداثی به مساحت ۲۵/۴۰۹ متر مربع و انشعابات آب ، برق و گاز.

۱۶.۱۶۱.۲۵۰.۰۰۰ ۵۵۰.۴۳۸.۰۰۰

۳/۹۹

فروش عرصه ملک شهرک راه آهن ۵۸۲۶ متر مربع و مخزن بتنی به ابعاد ۴*۲۰*۲۰.

۱۴.۸۱۷.۲۰۰.۰۰۰

 

۵۱۰.۱۱۶.۰۰۰

                                                *روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین*

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۵/۰۴
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸-۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات