مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي

 

شركت آب و فاضلاب استان قزوين در نظر دارد ، فروش چهار قطعه زمین واقع در قزوین، خیابان مولوی، کوچه حکیما را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده فوق را دارند دعوت مي گردد، بمنظور كسب اطلاعات بيشتر، خريد اسناد مزايده از مورخه  ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ لغایت ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۶۵۵۸۹ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۷۱۰۳  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به اداره قراردادهای اين شركت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۹ مورخه ۱۲/۰۵ /۱۳۹۹ به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در؛ قزوين، چهار راه وليعصر«عج»، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره ۴ ارائه نمايند .ضمناً زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۱مورخه  ۱۲/۰۵/۱۳۹۹ می باشد.

تذکرات: ۱- هزینه آگهی و سایر هزینه های مربوطه طبق اسناد مزایده به عهده برنده (برندگان) مزایده می باشد . ۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد .۳ - پیشنهادات قیمت کمتر از قیمتهای پایه کارشناسی تعیین شده، مردود خواهند بود. ضمنا نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد. الف) رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب جام شماره ۴۰۴۶۸۶۵۵۸۹ و کد شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۷۱۰۳ اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني : قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا خامنه اي.ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده‌گزار.ج) ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.

 مشخصات زمین های موضوع مزایده  

ردیف

توضیحات

وضعیت سند

قیمت کارشناسی (به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

۱

فروش زمین پلاک ثبتی ۱۲ فرعی از ۳۸۸۲ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲ فرعی، قطعه یک، بخش دو به مساحت ۳۵/۱۳۶ متر مربع .

دارد

۰۰۰/۲۵۰/۷۷۲/۴

۰۰۰/۸۰۰/۲۰۸

۲

فروش زمین پلاک ثبتی ۵ فرعی از ۳۸۸۲ اصلی، بخش دو قزوین به مساحت ۷/۱۹۶ متر مربع .

دارد

۰۰۰/۴۰۰/۲۹۴/۶

۰۰۰/۴۴۰/۲۵۴

۳

فروش زمین پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۳۸۸۲ اصلی، بخش دو قزوین به مساحت ۲۵/۲۰۶ متر مربع .

دارد

۰۰۰/۲۵۰/۱۵۶/۵

۰۰۰/۲۹۰/۲۲۰

۴

فروش زمین پلاک ثبتی ۱۵ فرعی از ۳۸۸۲ اصلی، بخش دو قزوین به مساحت ۵۱/۱۱۸ متر مربع .

دارد

۰۰۰/۸۵۰/۱۴۷/۴

۰۰۰/۰۴۰/۱۹۰

تلفن  تماس :  ۳۳۳۷۸۰۸۷ ۰۲۸  

                        *روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۰۵/۰۲
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸-۳۳۳۷۸۰۸۷
شماره صفحه روزنامه: 
۱