مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

تکمیل خط انتقال فاضلاب منطقه ۰۸ شهر تاکستان همراه با ۵ کیلومتر شبکه و اتصال به خط اصلی و ترمیم نوار حفاری

آگهی مناقصه عمومی (۱۴/۹۹)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل خط انتقال فاضلاب منطقه ۰۸ شهر تاکستان همراه با ۵ کیلومتر شبکه و اتصال به خط اصلی و ترمیم نوار حفاری به شماره ۸۹۹۳/۱۳/۹۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۲۱/۴/۱۳۹۹ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  ۸ روز دوشنبه تاریخ ۶/۵/۱۳۹۹

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۶/۵/۱۳۹۹

اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ آدرس: قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ -۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

گواهینامه مورد نظر: حداقل پایه ۵ رشته آب

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين
مي گردد.

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۴/۲۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۴/۲۶
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
همکاری ملی