مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

آگهي مناقصه عمومي  (۷ / ۹۹ و ۸ / ۹۹)

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

محل تامین اعتبار

رتبه مورد نیاز

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

زمان بازگشایی مناقصات

اجرای راهبری، تعمیر، نگهداری و رفع حوادث شبکه جمع آوری و خطوط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان

۵.۶۹۸.۲۹۷.۰۷۱

۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰

داخلی

گواهینامه احراز صلاحیت (حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات)

نشانی مناقصه گزار

ساعت  ۱۱   مورخه

۱۵ /۴ / ۱۳۹۹

اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات آب بافت فرسوده قزوین

۱۹.۹۸۱.۱۳۸.۶۸۵

۶۶۵.۰۳۵.۰۰۰

داخلی

گواهینامه احراز صلاحیت (حداقل پایه ۵ رشته آب)

نشانی مناقصه گزار

ساعت  ۱۲  مورخه

۱۵ /۴ / ۱۳۹۹

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصات را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ لغایت  ۰۴ / ۰۴ / ۱۳۹۹ با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ و شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به دفتر قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت  ۱۰   مورخه ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۹ به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمین های ذیل:

الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین)صادر گردد.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر«عج» قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه وليعصر«عج» ابتداي بلوار آيت ا خامنه اي.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم ، شماره ۴ .

 تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت ۳ ماه می باشد .

هزینه آگهی (به تناسب مبلغ برآورد مناقصات فوق) به عهده برنده (برندگان) مناقصات می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۹/۰۴/۰۴
بهای سند: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۸۰۸۷
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
مردم سالاری