السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز

آگهی تجدید مناقصه عمومی (۵/۹۸)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی دو مرحله ای احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز  به شماره   ۴۰۱۶/۱۳/۹۸   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۲۳/ ۳/۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت ۱۹ روز  سه شنبه تاریخ  ۲۷/ ۳ /۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت ۱۹ روز  پنج شنبه تاریخ  ۶/۴ /۱۳۹۸

 زمان بازگشایی پیشنهادات:تا ساعت ۹ روز  یک شنبه  تاریخ  ۹/ ۴/۱۳۹۸

گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه ۵ رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : ۳۲.۱۴۳.۵۶۷.۲۶۰   ريال

تضمین شرکت در مناقصه : ۱.۶۰۷.۱۷۹.۰۰۰ ريال

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۳/۲۳
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۳/۲۷
بهای سند: 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات