مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز

آگهی تجدید مناقصه عمومی (۵/۹۸)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی دو مرحله ای احداث تصفیه مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز  به شماره   ۴۰۱۶/۱۳/۹۸   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۲۳/ ۳/۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت ۱۹ روز  سه شنبه تاریخ  ۲۷/ ۳ /۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت ۱۹ روز  پنج شنبه تاریخ  ۶/۴ /۱۳۹۸

 زمان بازگشایی پیشنهادات:تا ساعت ۹ روز  یک شنبه  تاریخ  ۹/ ۴/۱۳۹۸

گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه ۵ رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : ۳۲.۱۴۳.۵۶۷.۲۶۰   ريال

تضمین شرکت در مناقصه : ۱.۶۰۷.۱۷۹.۰۰۰ ريال

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۳/۲۳
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۳/۲۷
بهای سند: 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات