مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. دریافت قبض اینترنتی  هرهفته الف-ب ایران

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی (۳/۹۸)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  ۲۶ /۰۲ /۱۳۹۸ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت   ۱۹  روز  دوشنبه تاریخ  ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۱۹ روز شنبه تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی

 پاکت ها

۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده شهر تاکستان (باز آفرینی)

۲۵۸۷/۱۳/۹۸

 ۲۳/۲/۱۳۹۸

۵۱۸/۱۲۱/۶۲۹/۲

۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعابات بافت فرسوده شهر آبیک (باز آفرینی)

۲۵۹۳/۱۳/۹۸

 ۲۳/۲/۱۳۹۸

۹۰۱/۱۴۳/۹۸۷/۲

۰۰۰/۳۶۰/۱۴۹

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

۳

مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر قزوین

۲۵۷۳/۱۳/۹۸

۲۳/۲/۱۳۹۸

۶۲۳/۷۴۴/۷۰۴/۱۹

۰۰۰/۲۳۸/۹۸۶

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۱۰

روز یکشنبه

۱۲/ ۰۳ /۱۳۹۸

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی ـ نقدی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين ميگردد.

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۸/۰۲/۲۶
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۸/۰۲/۳۰
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
کیهان
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی