السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابات در بافت فرسوده و همچنین از مدار خارج کردن شبکه قدیم

آگهی تجدید مناقصه عمومی (۴۹/۹۷)

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومیبه شرح ذیلرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:۱۸/۱۰/۱۳۹۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت۱۹روز شنبهتاریخ۲۲/۱۰/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت۱۹ روزسه شنبهتاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر محمدیه

۱۵۶۵۳/۱۳/۹۷

۱۶/۱۰/۱۳۹۷

۸۷۴/۹۴۲/۴۶۴/۴

۰۰۰/۰۰۰/۲۱۹

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹روز چهارشنبه

۰۳/ ۱۱ /۱۳۹۷

۲

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابات در بافت فرسوده و همچنین از مدار خارج کردن شبکه قدیم

۱۵۶۵۵/۱۳/۹۷

۱۶/۱۰/۱۳۹۷

۲۳۴/۶۹۰/۲۳۹/۱۵

۰۰۰/۹۸۵/۷۶۱

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه

۰۳/ ۱۱ /۱۳۹۷

۳

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح انشعابات و از مدار خارج نمودن شبکه های قدیمی شهر قزوین

۱۵۶۵۹/۱۳/۹۷

۱۶/۱۰/۱۳۹۷

۹۵۳/۵۳۳/۹۷۵/۲

۰۰۰/۷۷۷/۱۴۸

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۱۰ روز چهارشنبه

۰۳/ ۱۱ /۱۳۹۷

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه ردیف ۱ جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) وهزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه ردیف های ۲ و ۳ جدول فوق از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين (بصورت نقدی)تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بهای سند: 
۳۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
هدف اقتصاد
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی