مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اسناد مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال

آگهی مناقصه عمومی (۲۵/۹۷)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۲۸/ ۴/۱۳۹۷می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه تاریخ ۱/ ۵/۱۳۹۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت ۱۹روز جمعهتاریخ ۱۲/۵ /۱۳۹۷

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

۱

مناقصه عمومی   یک  مرحله ای تامیناقلام و مصالح و اجرای نصب ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب شهرنصرت آباد.

۵۹۷۹/۱۳/۹۷

۲۶/۴/۱۳۹۷

۲۴۰/۷۲۲/۸۴۲/۱۰

۰۰۰/۱۳۷/۵۴۲

حداقل رتبه ۵رشته آب

ساعت ۹ روز    شنبه

 ۱۳/ ۵ /۱۳۹۷

۲

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال

۵۹۷۷/۱۳/۹۷

۲۶/۴/۱۳۹۷

۹۷۸/۳۰۱/۶۹۶/۷۱

۰۰۰/۰۰۰/۹۳۴/۲

 حداقل رتبه ۴رشته آب

ساعت ۱۰ روز    شنبه

 ۱۳/ ۵ /۱۳۹۷

 

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك ۴، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: ۴-۳۳۳۷۹۰۵۱ نمابر: ۳۳۳۷۸۱۶۷

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
۱۳۹۷/۴/۲۸
تاریخ انقضا: 
۱۳۹۷/۵/۱
بهای سند: 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
عنوان روزنامه: 
اطلاعات