مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک

آگهی مناقصه عمومی (23/97)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 19/ 4/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 24/ 4/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت 19روز جمعهتاریخ 5/5 /1397

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای  پروژه تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک

5389/13/97

16/4/1397

140/910/677/6

000/000/334

 حداقل رتبه 5 رشته ابنیه

ساعت 10 روز    شنبه

6/ 5 /1397

 

 

آدرس: قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/04/19
تاریخ انقضا: 
1397/04/25
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833378087
عنوان روزنامه: 
کیهان
شماره صفحه روزنامه: 
1