مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان قزوین (شهر قزوین و محمود آباد ـ شهرک دانش ـ ناصر آباد ـ اقبالیه ـ و پمپ داخل بازار)

آگهي  تجدید مناقصه عمومي  (21/97)

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای  به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ16/4 /1397  لغایت 21/ 4/1397 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ريال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت 14:45 مورخه 31/4/1397 به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 10 مورخه 1/ 5/1397 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.عنوان و مشخصات کلی پروژه


مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)


مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)


محل تامین اعتبار


رتبه مورد نیاز


محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات


اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ،شستشو  و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان قزوین (شهر قزوین و محمود آباد ـ شهرک دانش ـ ناصر آباد ـ اقبالیه ـ و پمپ  داخل بازار)

 


5.647.278.000


126.942.000    


داخلی


حداقل پایه 5رشته آب


نشانی مناقصه گزار

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 4046865589  اين شركت نزد بانك ملت شعبه ولیعصر قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه ولیعصر.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .

 تلفن تماس : 4- 02833379051

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/4/16
تاریخ انقضا: 
1397/4/21
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833376948
عنوان روزنامه: 
اطلاعات