مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( 19/97)

 

       شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (دو مرحله ای) احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر شال به شماره 4910/13/97 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

           تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  10/ 4 /1397 می باشد.

         مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز   پنج شنبه   تاریخ 14 / 4/1397

           مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  19 روز دوشنبه تاریخ  25 /4 /1397

           زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز سه شنبه  تاریخ  26/ 4 /1397

آدرس: قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت ا خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

-گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه 4 رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : 71.696.301.978 ريال

تضمین شرکت در مناقصه :2.934.000.000 ريال

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

 

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/4/10
تاریخ انقضا: 
1397/4/14
بهای سند: 
1,000,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833376948
عنوان روزنامه: 
هدف اقتصاد
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی