مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی

آگهی مناقصه عمومی (11/97)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  2/ 3/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت19روز   دوشنبه  تاریخ 7 / 3/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت19روز   شنبهتاریخ  19 /  3 /1397

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامیناقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین( 02)

2757/13/97

31/02/1397

240/722/782/10

000/137/539

 حداقل رتبه 5 رشته آب

ساعت 10 روز    یک شنبه

 20/ 3 /1397

2

مناقصه عمومی   دو مرحله ای خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی

2775/13/97

31/02/1397

000/020/293/114

000/561/785/3

ـــــ

ساعت 10:30 روز    یک شنبه    20/ 3/1397

 

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

آگهی مناقصه عمومی (11/97)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  2/ 3/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت19روز   دوشنبه  تاریخ 7 / 3/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت19روز   شنبهتاریخ  19 /  3 /1397

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامیناقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین( 02)

2757/13/97

31/02/1397

240/722/782/10

000/137/539

 حداقل رتبه 5 رشته آب

ساعت 10 روز    یک شنبه

 20/ 3 /1397

2

مناقصه عمومی   دو مرحله ای خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی

2775/13/97

31/02/1397

000/020/293/114

000/561/785/3

ـــــ

ساعت 10:30 روز    یک شنبه    20/ 3/1397

 

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

آگهی مناقصه عمومی (11/97)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  2/ 3/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت19روز   دوشنبه  تاریخ 7 / 3/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت19روز   شنبهتاریخ  19 /  3 /1397

 

ردیف

شرح مناقصه

شماره و تاریخ اسناد مناقصه

مبلغ برآورد

(بریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(بریال)

گواهینامه احراز صلاحیت

زمان بازگشایی پاکت ها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامیناقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین( 02)

2757/13/97

31/02/1397

240/722/782/10

000/137/539

 حداقل رتبه 5 رشته آب

ساعت 10 روز    یک شنبه

 20/ 3 /1397

2

مناقصه عمومی   دو مرحله ای خرید لوله های چدنی به همراه واشرهای آبندی

2775/13/97

31/02/1397

000/020/293/114

000/561/785/3

ـــــ

ساعت 10:30 روز    یک شنبه    20/ 3/1397

 

 

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانیشركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی) تأمين ميگردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/3/2
تاریخ انقضا: 
1397/3/7
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
عنوان روزنامه: 
اطلاعات