مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( 7/97)

 

       شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (یک مرحله ای) تامیناقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب شهر قزوینبه شماره  1796/13/97را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

           تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:18/ 2/1397می باشد.

         مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت19 روز  شنبه تاریخ 22/ 2/1397

           مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  19روز سه شنبه   تاریخ 1 /3/1397

           زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت11روز چهارشنبه تاریخ 2/ 3/1397

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

-گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه 5 رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : 10.782.722.240 ريال

تضمین شرکت در مناقصه :539.137.000 ريال

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/2/18
تاریخ انقضا: 
1397/2/22
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
عنوان روزنامه: 
اطلاعات