مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

گزارش تحلیلی عملکرد 1395

 

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب  استان قزوین

 

 

 

 

"گزارش تحلیلی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی

سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته"

 

 

 

 

                                                                                                                                     معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 

 

 

عنوان نشریه

گزارش تحلیلی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی شرکت  سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته

مسئول تدوین

زهرا دانشور

همکاران

آقایان : شش پری ، امامزاده ، آقالری ،امینی و  خانم : امیر تیموری

تاریخ انتشار

اسفندماه 1395

 

 

 

فهرست موضوعی

عنوان                                                                                                                                    شماره صفحه

فصل اول : کلیات.                                                                                                                                   5

مقدمه .                                                                                                                                                    6

تبیین ماموریتها و شرح وظایف واحد استانی دستگاه اجرایی .                                                                   7 

برش استانی تفام نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه اجرایی.                                                       8

برش استانی شاخص های اختصاصی دستگاه اجرایی.                                                                                9

تبیین ابعاد دستگاه اجرایی( ساختار و تشکیلات تفصیلی- نیروی انسانی- تعداد خدمات و فرایندها-اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای طی 3 سال منتهی به سال 1395 ).                                                              16-10

اهداف و  اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی سال 1395.                                                17

اقدامات اصلاحی انجام شده براساس نتایج ارزیابی عنملکرد سال 1394.

فصل دوم: تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته.                             18

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت                                                                                                      24-19

برنامه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری                                                                                     31-25   

برنامه مدیریت سرمایه انسانی                                                                                                                           32

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی                                                                                                 37-33

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری                                                                                        59-38

برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد                                                                                                      60

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته                                 61

فصل سوم :تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های اختصاصی  به تفکیک شهرستانها سال 1395 در مقایسه سالهای گذشته            68-62

فصل چهارم: آسیب شناسی و جمع بندی مسایل و موانع  تحقق اهداف و برنامه ها به تفکیک شاخصهای عمومی و اختصاصی.               75-69

فصل پنجم: برنامه عملیاتی( اهداف و  اهم فعالیتها) پیشنهادی سال 1396به تفکیک شاخصهای عمومی و اختصاصی.78-76


 

فهرست جداول

شماره صفحه

برش شاخص های عمومی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو

8

برش استانی شاخص های اختصاصی شرکت

9

نیروی انسانی

11

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای واهداف و اهم اقدامات برنامه عملیاتی سال 95

17و16

محور مهندسی نقش و ساختار دولت؛ سال 93

20

محور مهندسی نقش و ساختار دولت؛ سال 94

22

محور مهندسی نقش و ساختار دولت؛ سال 95

23

وضعیت عملکرد شرکت- سال 94- در محور برنامه توسعه دولت الکترونیک

26

جدول وضعیت شاخص های ارزیابی توسعه دولت الکترونیک، مشترک در دوره ارزیابی سه سال گذشته

28

جدول وضعیت شاخص های ارزیابی توسعه دولت الکترونیک؛ سال 94

30-29

جدول فراوانی عملکرد شاخص های دولت الکترونیک در سال 94

31

گزارش تحلیلی مقایسه نتایج ارزیابی سال های 95-93

32

برنامه خدمات عمومی فضای رقابتی؛ سال 93

34

برنامه خدمات عمومی فضای رقابتی؛ سال 94

35

برنامه خدمات عمومی فضای رقابتی؛ سال 95

36

جدول امتیازات ارزیابی شاخص های عمومی صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

46-42

جدول فراوانی شاخص های عمومی صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

49

جدول وضعیت شاخص های عمومی صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری؛ سال 94

50

تحلیل عملکرد شرکت در برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری؛ سال 94

51

جدول گزارش مقایسه ای تحقق شاخص های صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری نسبت به سال گذشته

53

محور استقرار نظام مدیریت عملکرد سال های 95-93

60

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی 95 در مقایسه با سال های گذشته

61

مقایسه نتایج ارزیابی شاخص های اختصاصی سال 95 با سال های گذشته

66-65

وضعیت شاخص های عمومی و اختصاصی سال 94

71-70

عملکرد دستگاه های اجرایی در شاخص های عمومی و اختصاصی سال 93

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

شماره صفحه

ساختار و تشکیلات تفصیلی شرکت؛ چارت مصوب

10

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی نقش و ساختار دولت (دوره ارزیابی سال 93)

19

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی نقش و ساختار دولت (دوره ارزیابی سال 94)

21

نمودار عملکرد شاخص های ارزیابی دولت الکترونیک (دوره ارزیابی سال 94)

27

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی؛ سال 93

33

نمودار عملکرد شاخص های ارزیابی برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری؛ سال 94

51

نمودار مقایسه شاخص های اختصاصی واحدهای تابعه

64

نمودار شاخص های عمومی شهرستان های تابعه در سال 95

68

نمودار عملکرد شاخص های عمومی شرکت در دوره ارزیابی سال 94

74

نمودار عملکرد شاخص های عمومی شرکت در دوره ارزیابی سال 93

75

نمودار مقایسه ای خودارزیابی سال 95 با امتیاز نهایی ارزیابی سال های 93 و 94 به تفکیک محورها

76

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

   ". برنامه عملیاتی منتج از بودجه، خط مشی فعالیت ها و اهداف سازمان را تعیین کرده و از سوی دیگر در جریان اجرای کار، بصورت ابزار کار مدیران در جهت کنترل استفاده می شود. برنامه عملیاتی تلاش ما را به سمت آینده متمرکز می کند، مشکلات و موضوعات اولویت دار را نشان می دهد و بیانگر اولویت ها و نتایج حاصل از ارزیابی داخلی و خارجی می باشد و در پاسخ به مسائل و مشکلات استراتژیک تعیین می شود. این برنامه بیانگر شکاف بین وضع فعلی و مطلوب بوده و قابل سنجش است.
 برنامه عملیاتی کلی تر از مقاصد بوده و در راستای عملکرد کلیدی سازمان می باشد."

 امید است با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و با حسن مدیریت معاونین و مدیران ارجمند شرکت ضمن تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه، گامی بلند در راستای خدمتگزاری به مردم شریف استان برداریم.

 

 

 

  معـاونت برنـامه ریزی و منابع انسـانی

اسفند 1395

 

 

 

 

1-1 - برنامه عملیاتی سال 95 به تفکیک واحد های استانی (تبیین ماموریت و شرح وظایف)

 

برنامه عملیاتی شاخصهای عمومی براساس نقشه راه اصلاح نظام اداری

مسئول اجرا

زمان اجرا

اقدامات اجرایی 95

هدف 95

عملکرد 94

زیرشاخص ها

عناوین برنامه عملیاتی (شاخص)

شماره برنامه

برنامه اصلی

معاونت مربوطه و امور قراردادها

دوماه قبل از اتمام قرارداد قبلی

پیگیری برگزاری مناقصات واگذاری خدمات طبق روال سنواتی

100

0

میزان اجرای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی دستگاه براساس برنامه مصوب شده

واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه های حرفه ای ، بخش خصوصی و سمن ها

1/1

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

معاونت مربوطهو مدیرایمنی بهداشت

قبل از انعقاد قرار داد

بازنگری و بروز رسانی مفاد قراردادها و اعمال نظارتها و مواردhse

100

100

میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاری ها شامل نتایج جدول شماره 2

مدیر آموزش و معاون مربوطه

طی سال

به شرح برنامه پیوست

 

100

100

اجرای برنامه مصوب شده برای توانمندسازی بخش غیردولتی

اجرای برنامه توانمندسازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت ها

2/1

مدیر عامل

پس از دریافت نامه از وزارت نیرو

دریافت نامه تفویض اختیار از وزارت نیرو و اقدام در این خصوص( عقد قرارداد احداث تصفیه خانه محمود آباد به روشbot)

100

100

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدایی

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدایی

3/1

مدیر عامل

پس از دریافت ابلاغیه افزایش سقف معاملات از تهران

تفویض اختیار به واحد های شهرستانی براساس مصوبات هیئت مدیره محترم

100

100

میزان واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح شهرستان براساس اهداف سال 95 برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری و اجرایی شدن آنها

تفکیک وظایف استانی و شهرستان به منظور تمرکز زدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به سطوح شهرستانی

4/1

عدم شمول

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

5/1

 

عدم شمول

پیگیری موارد اداری استقرار در مجتمع ها

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع تشکیلات اداری و ساختمانها در شهرستانهای کمتر از 70 هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از 30 هزار جمعیت

6/1

انتقال واحدهای ذیربط به مجتمع

عدم شمول

 

تدوین و ارائه پیشنهاد به ستاد ملی دستگاه اجرایی متناسب با اهداف تعیین شده پس از تصویب در کارگروه توسعه مدیریت و پیگیری از شورای راهبری ستاد دستگاه

اجرایی به منظور عملیاتی نمودن شاخص های کاهش پستهای سازمانی ، کاهش پستهای مدیریتی و واگذاریها

ارائه پیشنهاد و پیگیری وظایف از حوزه مرکزی در خصوص کاهش پستهای سازمانی ، کاهش پستهای مدیریتی و واگذاریها

7/1

 

«برنامه عملیاتی سال 95 برنامه مهندسی  نقش و ساختار دولت»

 

برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

«برنامه عملیاتی (توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری) سال 95 شرکت آب وفاضلاب شهری استان قزوین»

هدف اصلی برنامه :

     ارائه خدمات دستگاه به صورت غیر حضوری در راستای کاهش میزان تردد مشترکین به شرکت و افزایش سطح رضایت آنان 

ردیف

شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد ، برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

1

الکترونیکی کردن خدمات دولتی :اطلاع رسانی الکترونیکی

2

ارائه فرم­ها و دریافت اطلاعات

3

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

4

کاهش مراجعه دستگاه­های اجرایی به واحدهای کسب و کار

5

فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی

6

تهیه نقشه راه اصلاح فرآیندهای سازمانی و باز طراحی و اصلاح روش­های انجام­کار بر اساس آن نقشه

7

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع­های خدمات اداری

8

استقرار پنجره واحد

 

 


 

 • الکترونیکی کردن خدمات دولتی و اطلاع رسانی الکترونیکی

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه دفاتر پیشخوان و توسعه پورتال

 

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

تعریف هر خدمت و کلیه اطلاعات لازم در خصوص آن 

2

نحوه ی ارائه خدمت و مسئول مربوطه

3

امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز و ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد رهگیری جهت اقدامات بعدی

4

ارسال کد رهگیری و اعلام نتیجه از طریق پیامک

5

امکان پرداخت آنلاین

6

انجام خدمت پس از تایید واریز

 

هدف شاخص :

 • افزایش سطح رضایتمندی مشترکین
 • تهیه و استقرار سیستم تحت وب یکپارچه مشترکین

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

الکترونیکی کردن خدمات دولتی و اطلاع رسانی الکترونیکی

درصد

100

100

100

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

بررسی وضعیت موجود در بخش اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی

1/1/95

29/12/95

دفتر IT

 

2

تحقیق و بررسی در خصوص نرم افزارهای جامع مشترکین آب و فاضلاب موجود در سطح شرکت

1/1/95

29/12/95

دفتر IT

 

3

بازدیدها از چگونگی اجرای این نرم افزارها در استانهای دیگرو انتخاب نرم افزار برتر بر اساس شاخصهای استاندارد و اصلی

1/7/95

30/9/95

دفتر ITو درآمد

 

 

2-1 : ارائه فرم­ها و دریافت اطلاعات

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

امکان دانلود اطلاعات و فرمهای مورد نیاز مراجعین برای هر خدمت

 

هدف شاخص :

 • تکمیل فرمهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات
 • کاهش میزان مراجعه حضوری مشترکین برای ارائه مدارک

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

ارائه فرم­ها و دریافت اطلاعات

درصد

40

10

50

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

ایجاد امکان دانلود فرمهای اداری مورد نظر

1/1/93

29/12/97

واحد IT  و

در آمد

 

 

3-1 :  ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

 

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

22 خدمت یکسان سازی و استاندارد شده بر روی سایت قرار گرفته است

 

هدف شاخص :

 • تکمیل و توسعه ارائه خدمات مشترکین
 • توسعه زیر ساخت شبکه
 • ارائه خدمات بر اساس شیوه های نوین الکترونیکی (موبایل)

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

فراگیرشدن پرداخت های الکترونیکی

درصد

20

30

50

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

 

 


 

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

تکمیل و توسعه ارائه خدمات مشترکین

1/1/95

1/5/96

دفتر IT

 

2

توسعه زیر ساخت شبکه

1/5/95

1/5/96

دفتر IT

 

3

ارائه خدمات بر اساس شیوه های نوین الکترونیکی (موبایل)

 

1/1/96

1/6/96

دفتر ITو در آمد

 

 

4-1  :  کاهش مراجعه دستگاه­های اجرایی به واحدهای کسب و کار

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

تحلیل فرآیندهای کسب و کار

2

بستن میزهای خدمت مشترکین و هدایت مراجعین به دفاتر پیشخوان و استفاده از روشهای غیر حضوری ارائه خدمت

 

 

 

 

هدف شاخص :

 • کاهش مراجعات حضوری مشترکین بین سازمانها

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

کاهش مراجعه دستگاه­های اجرایی به واحدهای کسب و کار

درصد

100

100

100

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

کاهش مراجعه دستگاه­های اجرایی به واحدهای کسب و کار

1/5/95

29/12/95

 

 

 

5-1 : فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

شناسایی فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری برای تبادلمنابع و اطلا عات مالی

2

فراهم نمودن زیر ساخت و بسترهای مخابراتی مناسب

3

شناسایی راهکارهای امنیتی

 

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی

درصد

80

20

 

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

 

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

شناسایی فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری برای تبادل منابع و اطلاعات مالی

1/1/96

29/12/96

 

 

2

فراهم نمودن زیر ساخت و بسترهای مخابراتی مناسب

1/10/95

31/6/96

 

 

3

شناسایی راهکارهای امنیتی

1/1/96

29/12/96

 

 

 

6-1  :  تهیه نقشه راه اصلاح فرآیندهای سازمانی و باز طراحی و اصلاح روش­های انجام­کار بر اساس آن نقشه

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

بازنگری طرح جامع فناوری اطلاعات

2

مهندسی مجدد فرآینده

3

بازنگری و اصلاح رویه های انجام کار

 

            هدف شاخص :

 • تعیین اهداف و چشم انداز متناسب با پیشرفت تکنولوژی براساس نقشه راه ابلاغ شده از سمت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • اصلاح فرآیندهای مربوطه بر اساس نقشه راه تدوین شده

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

استاندارد سازی تارنما

درصد

50

96

 

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

اجرای مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای گام برداشتن بر اساس نقشه راه تدوین شده

1/1/94

29/12/94

دفتر IT

 

 

7-1 :  توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع­های خدمات اداری

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

ردیف

                       عنوان

1

عقد تفاهم نامه با دفاتر پیشخوان و ارائه خدمات مشترکین در دفاتر

 

2

استقرار سامانه ارائه خدمات مشترکین در دفاتر پیشخوان

 

 

هدف شاخص :

 • افزایش سطح رضایتمندی مراجعین

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع­های خدمات اداری

 

درصد

100

0

0

100

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

اطلاع رسانی و ترغیب مشترکین جهت مراجعه به دفاتر پیشخوان

1/9/94

1/11/94

واحد روابط عمومی

 

2

بستن میز خدمت مشترکین در مراکز شهرستانها بر اساس اولویت خدمات

1/11/94

29/12/94

واحد درآمد

 

 

8-1  :  استقرار پنجره واحد

کارگروه مرتبط با اجرای شاخص: کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

                       عنوان

1

ایجاد امکان ارائه اطلاعات در قالبهای استاندارد

2

ایجاد امکان اخذ مجوزهای لازم برایارائه کامل یک خدمت از یک نقطه

 

هدف شاخص :

 • برگزاری دوره های اختصاصی مورد نیاز دفتر IT

هدف عملیاتی 3 ساله شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

1395

1396

1397

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  اداری

استقرار پنجره واحد

درصد

5

2

 

7

کارگروه توسعه پورتال و دفاتر پیشخوان

 

  

اقدامات عملیاتی جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

ایجاد امکان ارائه اطلاعات در قالبهای استاندارد

1/7/95

29/12/97

دفتر ITو درآمد

 

 

اقدامات مصوب سال 95 در کمیته توسعه دولت الکترونیک  از 1/1/95 

 • برگزاری دوره عمومی فناوری اطلاعات و امنیت فضای سایبری در دو سطح کاربران و مدیران
 • برگزاری دوره های اختصاصی  برنامه نویسی اندروید و ویندوز سرور 2012 برای کارشناسان دفتر IT
 • همکاری در پیاده سازی  سیستم قرائت کنتور با استفاده از ابزارهای مبتنی بر اندروید با معاونت محترم درآمد و امور مشترکین
 • هماهنگی های لازم جهت بازدید از سه نرم افزار جامع مشترکین تحت وب  در سه استان در جهت انتخاب نرم افزار برتر
 • نصب و راه اندازی دو خط ADSL    برای 1- اتاق سرور به عنوان پشتیبان  2- اتاق جلسات
 • تهیه نرم افزار مدیریت  قراردادها  ترجیحا از شرکت رایورز
 • پیاده سازی سیستم Help Desk  دانا (مدیریت خدمات دفتر IT(
 • تکمیل پروژه مربوط به گردش فرآیندها در نرم افزار آیکن
 • عقد قرارداد مشاوره و پشتیبانی شبکه دیتای استان و اصلاح و بهبود کیفیت زیرساخت شبکه جهت هرچه بالاتر بردن سرعت و کاهش میزان قطعی ها
 • خرید و نصب و راه اندازی UPS  برای سرور شهرستانهای تاکستان و الوند


 

عملکرد  دفتر IT   در شش ماهه اول سال 1395

 • خرید و راه اندازی سخت افزارهای مورد نیاز واحدهای مختلف و ضایعات سیستمهای از کار افتاده
 • ارتقاء سخت افزارهایی که هنوز  قابلیت استفاده دارند
 • رفع مشکلات نرم افزاری سیستمها در حداقل زمان ممکن ( تعداد33نرم افزار روی حدودا  350 کلاینت و سرور )
 • راه اندازی سرور مجازی و پیاده سازی نرم افزار انبار عمرانی در سطح استان
 • نصب و راه اندازی فایروال سخت افزاری  ( پروژه در دست اقدام )
 • راه اندازی سرور مجازی و پیاده سازی حضور و غیاب کسرا  در سطح استان  ( پروژه در دست اقدام )
 • انجام بازدیدهای دوره ای براساس زمانبندی تعیین شده وجمع آوری اطلاعات سیستمها در قالب شناسنامه
 • نصب و راه اندازی دو عدد UPS  در بوئین زهرا و آبیک برای سرور مشترکین
 • جمع آوری خطوط دیتا  و جایگزینی آن با بستر Wireless   برای آزمایشگاه و ناحیه یک
 •  توسعه بخش هایمختلف پورتال از جمله خدمات الکترونیک ، رسیدگی به شکایات ، پرداخت آنلاین بر اساس شاخصهای ابلاغی از شرکت مهندسی آبفای کشور
 •  حضور در کلاسهای آموزشی  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • ساختن گزارش مربوط به تهیه cd  مالیات بر اساس فرمت جدید  و جلوگیری از صرف هزینه مربوطه
 • رفع مشکلات مربوط به ارتقاء ورژن سیستمهای مالی اداری رایورز که منجر به مشکلات زیادی برای کاربران شده بود
 • به روز رسانی اطلاعات آماری 5 سال گذشته در سیستم MIS بر اساس شاخصهای مرتبط در ارزیابی دفتر IT
 • شرکت در سیزدهمین کنفرانس آمار در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اختصاص سرور مجازی و راه اندازی سیستم خبر خوان برای واحد روابط عمومی در سطح استان
 • اختصاص سرور مجازی وراه اندازی  سیستم حقوق دو شهرستان الوند و تاکستان در ستاد
 • آماده سازی برنامه بودجه ریزی برای سال 1396
 • ارتقاء مشخصات سخت افزاری سرورهای رایورز و بودجه

پیگیری و اقدام و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار وقرار دادن آن روی سایت شرکت

 

«برنامه عملیاتی مدیریت  سرمایه انسانی 1395»

ردیف

برنامه اصلی

شماره برنامه

عناوین برنامه های عملیاتی

اقدامات لازم برای اجرای برنامه ها

زمان اجرا

عملکرد 94

درصد

هدف 95

درصد

آسیب شناسی ناشی از اجرای برنامه

اقدامات قابل بهبود

توضیحات

1

مدیریت توسعه سرمایه انسانی

1/3

1-3نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر به کل کارکنان

اجرای دستورالعمل پرداخت تسهیلات آموزشی جهت ادامه تحصیل کارکنان 

طی سال 95

51

53

 

 

 

2

2/3

قانونی بودن جذب نیرو در دستگاه 

درخواست برگزاری منظم و سالانه برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروهای استخدامی جدید

طی سال 95

 

 

100

100

 

 

1- عدم برگزاری منظم آزمونهای استخدامی

2- عدم تعهد نیروهای غیربومی استخدام شده از طریق آزمون جهت ادامه فعالیت در شرکت

3- طولانی بودن فرآیند بکارگیری نیروی انسانی از زمان برگزاری آزمون تا شروع بکار در شرکت

4- عدم برگزاری منظم آزمونهای استخدامی بطور سالیانه

1-  برگزاری آزمون فقط بین نیروهای بومی استان

2- تسهیل و تسریع در فرآیند برگزاری و جذب نیرو (پیشنهاد به شرکت مادر تخصصی )

3- برگزاری سالانه آزمون

 

3

4/3

رعایت سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری

عدم شمول

4

5/3

کاهش کارکنان مشاغل غیر حاکمیتی و تصدی گری و ساماندهی نیروی انسانی

کاهش کارکنان رسمی و پیمانی 

کاهش نیروهای رسمی

مکاتبه با شرکت مادر تخصصی در خصوص کاهش کارکنان

طی سال 95

2

2

1- عدم تمایل به بازنشستگی برخی از همکاران نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی

2- خروجی برخی نیروهای متخصص و مستعد از شرکت

1- ایجاد انگیزه لازم برای بازنشستگی پیش از موعد مشاغل کارگری

2- ایجاد انگیزه لازم جهت نگهداری نیروهای متخصص و متعهد

3- اقدام های عملیاتی جهت اجرای شاخص

 

کاهش نیروهای قراردادی

طی سال 95

15

10

5

6/3

ساماندهی فعالیتهای پشتیبانی در قالب شرکتهای پیمانکاری مشروط به استفاده از کارکنان قراردادی در شرکتهای خصوصی

واگذاری استمرار کلیه فعالیت های پشتیبانی به بخش خصوصی

طی سال 95

100

100

1- امکان عدم واگذاری بصورت بلند مدت با توجه به شرایط تورمی

2- عدم وجود شرکتهای پیمانکاری توانا جهت انجام فعالیتهای مذکور

تهیه لیست پیمانکاران مجرب و توانمند و اعلام به شرکتهای آبفا

 

6

8/3

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران و ارزشیابی آموزشی 

اجرای 4 مرحله ای اثربخشی دوره ها

طی سال 95

100

 

100

(هدف سال 95 ضمناً اثر بخشی دوره ها نیز انجام شده است)

 • با اجرای این اثربخشی میزان مصرف کاغذ بالا میرود
 • مقاومت همکاران برای اخذ  پیش آزمون و پس آزمون

 

پیگیری و تهیه نرم افزار جامع آموزش و اثر بخشی از شرکت مهندسی

 

7

9/3

رعایت ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و تطبیق آن با قوانین و مقررات 

تهیه و به روزرسانی آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران

طی سال 95

5

10

 

 

 

 

برنامه عملیاتی سال 95 خدمات عمومی در فضای رقابتی

اقدامات قابل بهبود

آسیب شناسی ناشی از اجرای برنامه

 

زمان اجرا

 

مسئول اجرا

 

هدف 95

نتایج94

اقدامات لازم برای اجرای برنامه ها

زیرشاخص ها

عناوین برنامه عملیاتی (شاخص)

شماره برنامه

برنامه اصلی

این شاخص برای سال 95 جدید میباشد و برای اولین با ارزیابی میشود

 

ماهانه

 

100

 

 

100

 

--

ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات در مهلت مقرر به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات در مهلت مقرر به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

اجرای حسابداری تعهدی

1/4

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

 

طی سال

 

100

 

 

100

 

--

دارایی ها بعد از ایجاد به سیستم اموال شرکت منتقل میشود

شناسایی دارایی ها مطابق شیوه نامه مربوطه

 

تا 31 تیرسال بعد

 

100

 

100

--

تهیه صورتهای مالی برای طرحهای عمرانی و اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی

ارسال صورت های مالی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مهلت مقرر به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

استمرار بروز رسانی خدمات

در سال 1394صددر صدامتیازمربوطه اخذ شده است.

 

ابتدای سال

 

امور مشترکین

 

100

100

 • دریافت 22خدمت استاندارد شده ازشرکت مادر تخصصی
 • تشکیل کمیته استاندارد سازی خدمات

انتخاب خدمات دستگاه جهت استاندارد سازی

استاندارد سازی خدمات دستگاه

2/4

هر ساله 4 فرایند استاندارد شده مورد بررسی وبازبینی قرار میگیرد.

-

 

طی سال

 

امور مشترکین

 

 

100

100

 • تهیه وتدوین دستورالعملها جهت برخی خدمات  استانداردشده
 • تعیین زمان برای انجام مراحل هر یک ازخدمات

تعیین استانداردهای کمی و کیفی خدمات انتخاب شده

اصلاح زمان انجام پایش از هرسالی یکبار به هر 6ماهه

بررسی زمان انجام پایش

 

شش ماهه

 

امور مشترکین

 

 

100

100

 • انجام پایش خدمات هر 3ماه یکبار در سطح شرکت
 • انجام نظر سنجی از مشترکین وبررسی نظرات

تطبیق خدمات ارائه شده به گیرندگان خدمات با استانداردهای تدوین شده

                       

 

«برنامه عملیاتی (کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری) شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین1395»

مقدمه:

مدیریت و کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین معتقد می باشند یکی از عواملی که روابط بین شرکت و ارباب رجوع را تقویت می نماید و موجب بهبود زندگی مردم می شود ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع بوده و رمز موفقیت شرکت، را در تکریم و جلب  رضایت ارباب رجوع می دانند.

همچنین  از نظم، آراستگی،  وقت شناسی، آمادگی بموقع برای ارائه خدمات به ارباب رجوع ، به عنوان عوامل موفقیت یاد می کنند و امیدوار هستند که در ارائه خدمات به مردم هیچگاه رابطه را جایگزین ضابطه ننمایند و همواره تلاش می نمایند در راستای (ارتقای سازمانی سالم، با عملکردی شفاف ) گام بردارند .

برنامه های قابل اجراء نقشه راه اصلاح نظام اداری توسط کمیته :

 • برنامه پنجم ( صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری )

هدف اصلی برنامه :

حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی،  مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد

امتیاز برنامه در سطح استان سال 1394 :92.3 درصد

ردیف

عنوان

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

1

برنامه های ارتقای سلامت اداری

2

برنامه های صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع

3

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج  فرهنگ اقامه نماز

4

رسیدگی به شکایات مردمی دربستر سامد

5

مناسب سازی فضای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان

  

1-5: اجرای برنامه ارتقاء سلامت اداری

کارگروه مرتبط جهت اجرای شاخص :کارگروه مبارزه با رشوه

1-2-5 هدف شاخص  :

 • افزایش سطح رضایتمندی مردم
 • افزایش سطح اعتماد عمومی

1-3-5 هدف عملیاتی  3 ساله  شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

وضعیت موجود 1393 

1394

1395

1396

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

ارتقاء سلامت اداری

( افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری )

درصد

24

3

4

4

35

کارگروه مبارزه بارشوه  (خانم دانشور )

 • قانون ارتقاء سلامت اداری 45146/ت50080 ه
 • بخشنامه طرح تکریم 200/93/4349
 • برنامه ارتقاء سلامت اداری 37995/ت28617ه

 

 

1-4-5 وضعیت موجود شاخص:

وضعیت موجود شاخص (ارتقاء سلامت اداری) از لحاظ کمی در سال 1394

ردیف

امتیاز شاخص

امتیاز کسب شده

درصد تحقق توسط شرکت

متوسط تحقق استان

توضیحات

1

-

-

-

-

 

  

1-5-5  وضعیت موجود شاخص  از لحظ کیفی :

ردیف

عنوان

تعداد

1

تشکیل کارگروه مبارزه با رشوه با حضور کلیه واحد های درگیر با مقوله سلامت اداری با هدف هماهنگی و اتخاذ وحدت رویه در فعالیتها

به طور مستمر

2

برگزاری جلسات کارگروه فوق به صورت ماهیانه بر اساس جدول زمانبندی مشخص طی سال

13

3

شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت ها و ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری

5

4

شناسایی مشاغل در معرض رشوه

19

5

صدور ابلاغ برای 2 نفر از همکاران به عنوان بازرسان کارگروه مبارزه بارشوه

2

6

انجام بازرسی های مستمر و موردی توسط بازرسان کارگروه مبارزه بارشوه با هدف بازرسی از نقاط آسیب پذیر در جهت نظارت بر عملکرد امورات تابعه و حسن جریان امور

12

7

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ارتقاء سلامت اداری

1

8

اطلاع رسانی جهت آگاهی همکاران از مصادیق رشوه با توجه به نامه شماره 5302/12/59 مورخ 17/04/1393 استانداری قزوین

1

 

1-6-5آسیب شناسی :

1- عدم سیستم ارزیابی عملکرد

2- عدم نظارت صحیح بر میزان حقوق و مزایای پرسنل (پیمانکار)

3- عدم انگیزه لازم جهت اطلاع رسانی (تخلفات) در بین همکاران

4- عدم توانایی برخی از ناظرین در رسیدگی به صورت وضعیت ها

1-7-5 پیشنهادات:

1- استقرار نظام ارزیابی عملکرد در شرکت

2- ناظرین قراردادها نسبت به حقوق و مزایای پرداختی توسط پیمانکاران به نیروهای مربوطه نظارت جدی تری داشته باشند چرا که این نیروها فاقد هرگونه مسائل رفاهی می باشند و چنانچه پرداخت حداقل حقوق برای آنان رعایت نگردد خود می تواند سرچشمه ایجاد تخلف باشد.

3- ایجاد انگیزه در بین همکاران جهت آگاه ساختن اعضای کارگروه سلامت اداری از تخلفاتی که در سطح شرکت بعضاً صورت می گیرد.

4- آموزش ناظرین، جهت افزایش دانش آنان در رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران و تنبیه و تشویق ناظرین

5- استقرار سیستم ارزیابی  در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف ناظرین

1-8-5اقدام های عملیاتی  جهت اجرای شاخص :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

تشکیل جلسات کارگروه مبارزه با رشوه به صورت ماهیانه براساس جدول زمانبندی مشخص طی سال

1/1/95

29/12/95

آقالری

 

2

پیگیری اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری

1/1/95

29/12/95

آقالری

 

3

شناسایی گلوگاههای فساد و نقاط آسیب پذیر و ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از تصویب در کمیسیون توسعه مدیریت

1/1/95

29/12/95

محمد حسنی

 

4

تهیه لیست مشاغل حساس شرکت و ارسال به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی پس از تصویب درکمیسیون توسعه مدیریت

1/1/95

29/12/95

محمد حسنی

 

5

اولویت بندی واحدها و کارکنانی که بیشتر در معرض رشوه قرار دارند

1/1/95

29/12/95

محمد حسنی

 

6

تهیه چک لیست بازرسی از گلوههای فساد

1/1/95

29/12/95

آقالری

 

7

بازرسی از گلوگاههای فساد در سطح شرکت براساس چک لیست تهیه شده و ارائه گزارش به رئیس کارگروه

1/1/95

29/12/95

آقالری

یزدی

 

8

برگزاری دوره های آموزشی سلامت اداری

1/1/95

29/12/95

شش پری

 

9

ابلاغ دستور العمل سلامت اداری

 

1/1/95

29/12/95

خانم دانشور

 

10

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با شیوه های بازرسی جهت بازرسان

1/1/95

29/12/95

شش پری

 

11

نظارت مستمر و موثر بر پرداخت بموقع مطالبات نیروهای پیمانکاران

1/1/95

29/12/95

معاونین و مدیران شهرستانها

 

12

برگزاری دوره های آموزشی مستمر جهت ناظرین ، جهت افزایش دانش آنان در رسیدگی به صورت وضعیت ها

1/1/95

29/12/95

شش پری

 

13

تآکید معاونین جهت حضور نمایندگان آنان در جلسات تحویل قطعی و موقت و همچنین نظارت بر آن

1/1/95

29/12/95

معاونین

 

 


 

2-5: اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع :

2-2-5 کارگروه  و کمیته مرتبط جهت اجرای شاخص :

1- کارگروه شکایت و تکریم ارباب رجوع

2- کارگروه  عفاف و حجاب و فرهنگی

2-3-5هدف شاخص :

حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده و همچنین ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد مردم

2-4-5 هدف عملیاتی 3 ساله  شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

وضعیت موجود 1393

1394

1395

1396

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری

افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاههای اجرایی

درصد

0

0

5

5

10

کمیته صیانت   (خانم دانشور )  ، کارگروه شکایت و تکریم ارباب رجوع

( آقای خرده دان ) ، کارگروه عفاف و حجاب و فرهنگی

( آقای خرده دان ،خانم نورمحمدی )

1- اجرای برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی

2 – اجرای برنامه های 10 گانه عفاف و حجاب طی نامه شماره 10996/430/94 مورخ 28/6/94

 3-اجرای شاخصهای ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی ابلاغی به شماره 31050/150/94 مورخ 14/9/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 • بخشنامه شماره 5697/93/200 با موضوعیت طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربابرجوع

صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری

افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه دولتی

درصد

-

-

3

4

7

کمیته صیانت

برنامه هفتم برنامه جامع اصلاح نظام اداری

 

 


 

2-5-5وضعیت موجود شاخص:

وضعیت موجود شاخص (صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری )  از لحاظ کمی در سال 1394

ردیف

امتیاز شاخص

امتیاز کسب شده

درصد تحقق توسط شرکت

متوسط تحقق استان

توضیحات

1

 

 

 

 

 

 

 

2-6-5وضعیت موجود از لحظ کیفی :

ردیف

عنوان

تعداد

1

برگزاری جلسات ستاد صیانت ، و پاسخگویی به مکاتبات

6

2

برگزاری همایش  و دوره های آموزشی با موضوع صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری

1

3

برگزاری جلسات اخلاق اداری بصورت ماهیانه ( طرح صالحین )

12

4

تبلیغات محیطی

به طور مستمر

5

توجه و اهتمام به خدمات رسانی بی وقفه به مردم و مشترکین در منشور اخلاقی شرکت

طی سال

6

انجام ممیزی طرح تکریم ارباب رجوع از کلیه امورات تابعه بر اساس دستورالعملهای مربوطه

به طور مستمر

7

پاسخگویی روشن ، شفاف و در کوتاهترین زمان به شکایات مردم بصورت مکتوب یا از طریق سامانه ارتباط مردمی و دولت ( سامد )

به طور مستمر

8

ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

2

9

استفاده از ظرفیت های دستگاه برای جمع آوری محسوس و غیر محسوس تخلفات اداری کارکنان در ارتباط با ارائه خدمات به ارباب رجوع

به طور مستمر

10

اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی جهت ارتقاء نگرش مردم در زمینه دریافت خدمات الکترونیک

به طور مستمر

11

ایجاد و ارتقاءسامانه های ارتباطی به منظور پاسخگویی و راهنمایی مراجعین از فبیل سایت شرکت ، وب کیوسک و دفاتر مدیران شهرستانها

به طور مستمر

12

نصب تابلو راهنمای طبقات و شماره گذاری واحدها

6

13

مقررات هر خدمات به طور جداگانه در قالب یک بروشور تهیه و در دسترس مراجعین قرار گرفت

9 ناحیه

14

مرتب سازی و طراحی فرمها که بیانگر روش انجام کار و تقدم و تاخر هریک از فعالیتها است

به طور مستمر

15

نصب تابلوی معرفی نام واحد و متصدی مربوطه

7 ناحیه

16

به روز رسانی سایت شرکت

به طور مستمر

17

جابجایی اتاق های خدمات مشترکین در طبقات پایین تر جهت دسترسی آسان ارباب رجوع

2

18

بازرسی از نواحی مختلف در خصوص رعایت آراستگی و نظم

26 مورد

19

انجام نظرسنجی از مشترکین شرکت

7500 سری فرم

20

ابلاغ منشور اخلاقی

انجام شده است

21

نظارت بر نصب منشور اخلاقی در معرض دید مشترکین و همکاران

27 مورد

22

نظارت بر نصب صندوق های جدید در تمامی ادارت جهت جمع آوری فرمهای طرح تکریم ارباب رجوع

27 مورد

23

توزیع فرم های نظرسنجی از مراجعین بین تمامی ادارات و نواحی استان

28

24

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع عفاف و حجاب

13 مورد

25

ارایه مشاوره اخلاقی، خانوادگی و دینی با محوریت عفاف و حجاب

6 مورد

26

بازرسی از مراکز واحدهای تابعه دستگاه مربوطه و پاسخگویی به هیاتهای بازرسی ستاد مرکزی صیانت و استان

1 مورد

27

رعایت الزامات اداری  و شئونات اسلامی

7 مورد

28

راهنمایی و ارشاد مراجعین

2

29

برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی

5 مورد

30

تولید یا حمایت از آثار علمی ، هنری و فرهنگی

3 مورد

31

فضاسازی و تبلیغات محیطی ( استند های طرح عفاف و حجاب و اطلاع رسانی )

2 مورد

32

نظارت بر اجرای دستور العمل لباس مشاغل

1 مورد

33

تشویق مدیران و کارکنان فعال

1 مورد

34

برگزاری مسابقات قرآنی ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو

1 مورد

35

تشویق یاوران نماز فعال طبق دستور العمل

6 مورد

36

تجلیل از سادات شاغل و شرکت طبق دستور العمل

16 مورد

37

برگزاری مراسمات مذهبی طبق دستور العمل

10 مورد

38

تجلیل از دانش آموزان ممتاز نخبه و فرزندان همکاران ( بر اساس دستورالعمل ابلاغی )

به تعداد نفرات

  

2-7-5آسیب شناسی:

آسیب های کارگروه عفاف و حجاب و فرهنگی

- عدم امکان تفکیک کامل اتاق کار بانوان و آقایان در ستاد به علت کمبود فضا

- عدم وجود بخشنامه و اعتبارات لازم جهت برگزاری برخی از فعالیتهای فرهنگی

- تعدد برخی از مراکز فرهنگی و همسو نبودن آن با بخشنامه ها و دستورالعملهای ارسالی از دفتر فرهنگی و دینی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- عدم تکمیل فرم های نظر سنجی میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات و تحلیل آن به صورت 3 ماهه در ادارات

- محدود بودن فضاهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی در برخی ادارات

- محدود بودن فضاهای امکانات رفاهی در برخی از نواحی

- فاصله زیاد مکانی برخی ادارات از ناحیه شهری ( آبگرم ، اقبالیه ، نصرت آباد )

- عدم رعایت نظافت در برخی ادارات

- عدم رعایت پیمانکاران در نصب لیبل های معرفی متصدیان

- عدم داشتن اتیکت معرفی ماموران امداد و حوادث آب و فاضلاب

- عدم رعایت دقیق ایجاد موارد رفاهی در برخی ادارت نظیر: نظافت، مبلمان اداری مناسب برای مراجعین، میز مناسب، محیط آرام، آب سرد کن، فلاکس چای و قند و لیوان، تلفن عمومی، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، داشتن بوی نامطبوع در محیط و نیز برخورد همکاران با مراجعین

- عدم نصب منشور اخلاقی در برخی از ادارات

- عدم وجود متصدی لازم جهت تشویق مشترکین به تکمیل  فرمهای نظرسنجی ، تکریم ارباب رجوع2-8-5 پیشنهادات:

- برگزاری دوره های روانشناسی و مشاوره خانوادگی و دینی برای کلیه پرسنل با هدف تحکیم بنیان خانواده

- تسریع در تکمیل ساختمان جدید ستاد و راستای ایجاد فضاهای مناسب اداری

- نصب تابلوهای A4در راهروها جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی

- تسهیل در قوانین و بخشنامه های فرهنگی از سوی دفتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو ، در خصوص هماهنگی بین مراکز فرهنگی

- همسو کردن واحدها و مرکز فرهنگی  استان و کشوردرجهت ایجاد یک وحدت رویه

- تشویق کارکنان و مدیران مؤثر در اجرای طرح تکریم به جهت ایجاد انگیزه در بین این عزیزان جهت تداوم در عملکرد آنان و ترغیب سایر همکاران در اجرای طرح تکریم

- نظرسنجی در بازه زمانی 3 ماهه از میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات و تحلیل آن و ارسال به استانداری

- بازنگری نحوه چیدمان تجهیزات اداری همکاران جهت ایجاد فضای بیشتر بابت ارائه خدمات به ارباب رجوع

- با توجه به فاصله زیاد برخی از ادارات مانند(  آبگرم ،  اقبالیه ،  نصرت آباد ) با شهر مربوطه جهت ارائه خدمات به ارباب رجوع در صورت امکان، محل ادارات به داخل شهر انتقال یابد تا دسترسی برای ارباب رجوع راحت گردد.

- مدیران شهرستان نسبت به نظافت محوطه و محیطهای اداری حوزه شهرستان خود حساس بوده و جهت اجرای آن برنامه داشته باشند.

- مدیران شهرستان در خصوص لزوم نصب لیبلهای معرفی متصدیان و شرح وظایف آنان تاکید و پیگیری نمایند.

- تابلو منشور اخلاقی در تمامی ادارات نصب گردد و در صورت عدم وجود تابلو با دفتر روابط عمومی هماهنگی لازم صورت پذیرد.

- تدبیر لازم جهت اجرای فرم های نظرسنجی توسط مدیران شهرستانها صورت گیرد . 

اقدام های عملیاتی جهت اجرای شاخص :

«اقدام های عملیاتی کمیته صیانت»

ردیف

عنوان

نام کارگروه

نام مسئول

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

1

برگزاری همایش آموزشی با موضوع صیانت از حقوق شهروندی و رشد ارزش های اخلاقی جامعه اداری

کارگروه  آموزشی

آقای شش پری

01/01/95

29/12/95

 

2

برگزاری جلسات اخلاق اداری ماهانه برای مدیران و کارکنان شرکت با استفاده از اساتید اخلاق

شورای فرهنگی

آقای عسگری

01/01/95

29/12/95

جلسات اخلاقی اداری به صورت ماهیانه یک مرتبه( طرح صالحین )

3

بازنگری منشور اخلاقی و نصب منشور اخلاقی در اتاق ها

کمیته صیانت

خانم دانشور

01/01/95

29/12/95

بازنگری –اطلاع رسانی

4

اطلاع رسانی و آگاه سازی کارکنان نسبت به شاخص  ها و معیارهای منشور حقوق شهروندی

کارگروه آموزشی

روابط عمومی

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

 

5

راهنمایی و اطلاع رسانی مناسب به مراجعین از نحوه ارایه تسهیلات و خدمات به آنان

کارگروه طرح تکریم 

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

جعبه بروشور راهنمای فرآیندها و تابلو متصدیان انجام کار نصب گردیده است

6

احیای فریضه « امر به معروف و نهی از منکر» در سازمان و همکاری در اجرای طرح نظارت همگانی

شورای فرهنگی

آقای خرده دان

01/01/95

29/12/95

طبق دستورالعملهای ارسالی از ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

7

بررسی تخلفات کارکنان در برخورد نامناسب با ارباب رجوع و عدم توجه به تکریم آنان توسط بعضی از کارکنان در ستاد صیانت پس از تذکر و در صورت تکرار معرفی جهت رسیدگی به هیات تخلفات اداری

کارگروه مبارزه با رشوه 

آقای محمد حسنی 

01/01/95

29/12/95

 

8

شناسایی کانون ها و بسترهای جرم خیز در ساختارها و گلوگاههای اداری و انجام اقدامات پیش گیرانه برای سالم سازی محیط اداری

کارگروه مبارزه با رشوه

آقای محمد حسنی 

01/01/95

29/12/95

 

9

رسیدگی به شکایات  اختصاص حداقل دو ساعت در هفته توسط مدیران عالی و میانی برای ملاقات عمومی

مدیر عامل، مدیران امورات تابعه

مدیرعامل، مدیران امورات تابعه

01/01/95

29/12/95

 

10

حضور مدیران عالی و میانی در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعه ها ، مناسبت های ملی و مذهبی و پاسخ به سوالات و درخواست های مردمی

مدیران امورات تابعه ، روابط عمومی

مدیران  امورات تابعه،  روابط عمومی

01/01/95

29/12/95

 

11

توسعه خدمات الکترونیکی و گسترش هر چه بیشتر مراکز ارایه تسهیلات و خدمات، ارتقاء سامانه تلفنی، سایت و پیامک به منظور افزایش رضایت مندی کاربران و مراجعین و نیز پیش بینی ساز و کارهای جایگزین در صورت مختل شدن سیستم موجود

کارگروه دولت الکترونیک

خانم تیموری

01/01/95

29/12/95

 

12

استفاده از سایت شرکت جهت آشنایی کارکنان و مردم با قوانین و مقررات

کارگروه دولت الکترونیک

معاون  خدمات مشترکین

خانم تیموری

آقای خرده دان

01/01/95

29/12/95

 

ردیف

عنوان

نام کارگروه

نام مسئول

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

13

شناسایی قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر اداری، موازی و مزاحم

کارگروه اصلاح فرآیندها

خانم نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

 

14

جمع آوری پیشنهادات اصلاحی قوانین و مقررات زائد و ناکارآمد از مراکز مربوطه و پی گیری اصلاح، تنقیح و تصویب از طریق مراجع ذیصلاح

کارگروه اصلاح فرایندها 

خانم نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

 

15

بررسی ضوابط ، مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های موجود و شفاف سازی و اصلاح نظارت و فرایندها ارائه خدمات در مؤسسات تحت نظارت برای تسهیل امور مراجعین

کارگروه اصلاح فرآیندها

خانم نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

 

16

فضاسازی و تبلیغات محیطی اثر بخش برای کارکنان و مراجعین با استفاده از روش ها، شیوه ها و ابزارهای نوین

روابط عمومی

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

- نصب لیبل شرح وظایف شماره بندی اتاق ها

17

استفاده از منابع و آموزه های دینی، اخلاقی و تربیتی و علمی در حوزه های مربوط به حقوق شهروندان ، طبق برنامه 10 گانه ابلاغی از سوی شرکت مهندسی

شورای فرهنگی

آقای خرده دان

01/01/95

29/12/95

طبق برنامه ابلاغی ... دفتر و قزوین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

18

تغییر نوبه ای محتوای تبلیغات محیطی در طول سال حداقل 4 مرحله

روابط عمومی

برخورداری

01/01/95

29/12/95

صورت می گیرد و گرفته

19

اختصاص بخشی از محتوای نشریه های داخلی به بحث حقوق شهروندی

روابط عمومی

برخورداری

01/01/95

29/12/95

صورت می گیرد و گرفته

20

نصب تابلوی منشور اخلاقی سازمان مربوطه در منظر مراجعین

روابط عمومی

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

 

21

تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خوش برخورد، پیگیر و پاسخگو نسبت به مراجعین و پی گیری تنبیه متخلفین در این موضوع

معاونین/ مدیران امورات

معاونین

مدیران امورات تابعه

01/01/95

29/12/95

 

22

احتساب دوره ها و کارگاه های آموزشی در سرجمع آموزش های حین خدمت کارکنان

کارگروه آموزش

آقای شش پری

01/01/95

29/12/95

 

23

نظرسنجی و پایش از میزان رضایت مندی مراجعین در ارتباط با چگونگی ارایه خدمات به مردم

روابط عمومی

آقای بر خورداری

01/01/95

29/12/95

 

24

تشکیل کمیته صیانت از حقوق شهروندی و تشکیل جلسات مستمر

کمیته صیانت

خانم دانشور

01/01/95

29/12/95

 

25

پیگیری و اجرای برنامه های مصوب ستاد صیانت

کمیته صیانت

خانم دانشور

01/01/95

29/12/95

 

26

انجام نیاز سنجی و تعیین محور و محتوای آموزشی مورد نیاز صیانت از حقوق شهروندی

کارگاه آموزش

آقای شش پری

01/01/95

29/12/95

 

 

 


 

ردیف

عنوان

نام کارگروه

نام مسئول

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

27

تعداد فرایندهای مکانیزه شده

کارگروه اصلاح فرآیندها 

خانم نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

10 مورد

28

انجام نظر سنجی های تکریم ارباب رجوع

کارگروه طرح تکریم

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

در دست اقدام

 

29

استفاده از روشهای نوین در ارایه خدمات

کارگروه دولت الکترونیک

امیر تیموری

01/01/95

29/12/95

 

30

تعداد گزارشهای ارسالی ناظر طرح تکریم ارباب رجوع به مدیرعامل

بازرسی طرح تکریم 

آقای یزدی

01/01/95

29/12/95

 

31

ایجاد نظارتهای مردمی بر عملکرد کارکنان و پیمانکاران از قبیل صندوق انتقادات، پیامک و ......

کارگروه دولت الکترونیک

روابط عمومی

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

 

32

تعیین و اطلاع رسانی فرد جایگزین درصورت عدم حضور

کارگروه طرح تکریم

آقای برخورداری

01/01/95

29/12/95

 

33

گزارشات تحلیلی نوع، تعداد و زمان رسیدگی شکایات

کارگروه شکایت و طرح تکریم 

آقای خرده دان

01/01/95

29/12/95

طبق نامه شماره 11059/12/59 مورخ 50/8/94 دفتر بازرسی عملکرد در سیستم و شکایات استانداری

34

ارائه خدمات الکترونیک از طریق سایت شرکت

کارگروه دولت الکترونیک 

خانم امیر تیموری

 

 

 

35

کنترل صلاحیت، حقوق و دستمزد و کل تعهدات پرداختی نیروهای پیمانکار

معاون مالی و پشتیبانی 

آقای باجلان

 

 

 

 


 

«اقدام های عملیاتی کارگروه عفاف و حجاب »

 

ردیف

عنوان

نام کارگروه

نام مسئول

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

1

بازدید دوره ای از مراکز شهرستانهای ارسال گزارش به رییس کارگروه عفاف و حجاب

عفاف و حجاب و فرهنگی

نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

در راستای رعایت منشور عفاف و حجاب سازمان

2

ارسال منشور عفاف و حجاب سازمان به کلیه همکاران از طریق کارتابل

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان

01/01/95

29/12/95

 

3

نصب تابلوهای کوچک در اندازه ی A4در  راهروها در ر استای مطالب فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

عفاف و حجاب و فرهنگی

برخورداری –نورمحمدی –خرده دان

01/01/95

29/12/95

 

4

تسریع در تکمیل ساختمان جدید ستاد

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان

01/01/95

29/12/95

در راستای جدا سازی اتاق کار کارکنان زن و مرد

5

نصب منشور عفاف و حجاب در راهروی ورودی کلیه شهرستانها

عفاف و حجاب و فرهنگی

برخورداری

01/01/95

29/12/95

در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی کارکنان و مراجعین نسبت به مؤلفه ها و شاخص ها و معیارهای منشور عفاف و حجاب

6

اجرای سه برنامه همایش 4 ساعته

عفاف و حجاب و فرهنگی

شش پری

01/01/95

29/12/95

در راستای آموزش و تربیت ویژه همکاران و خانواده های آنها

7

انجام نشست های تخصصی ویژه بانوان حدقل 4 برنامه

عفاف و حجاب و فرهنگی

نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

در راستای سلامت بهداشت و مسائل حقوقی، روانشناسی خانواده

8

تشکیل حلقه صالحین هر دو هفته یکبار

عفاف و حجاب و فرهنگی

عسگری

01/01/95

29/12/95

با موضوعات اخلاقی و تربیتی و سیاسی

9

استفاده مناسب از اوقات فراغت تابستان برای فرزندان

عفاف و حجاب و فرهنگی

قربانی –نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

آموزش پینگ پونگ- مسابقه جمله نویسی –استفاده از امکانات استخر برای همسران و فرزندان همکاران

10

مشاوره توسط امامان جماعت شهرستانها هفته ای نیم ساعت

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان

01/01/95

29/12/95

در راستای رفع شبهات و مسائل دینی و اخلاقی

11

اطلاع رسانی عفاف و حجاب و مسائل خانوادگی در ماهنامه تسنیم

عفاف و حجاب و فرهنگی

برخورداری –نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

در راستای استفاده از احادیث از ائمه اطهار (ع) و بیانات مقام معظم رهبری در زندگی روزمره همکاران

12

اهدا بسته فرهنگی به همکاران در همایش

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان –نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

در راستای ایجاد انگیزه همکاران

13

تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان

01/01/95

29/12/95

 

14

برقراری تسهیلات ورزشی،  استخر و مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف

عفاف و حجاب و فرهنگی

قربانی –باجلان

01/01/95

29/12/95

در راستای ایجاد زمینه ای مناسب تفریحات مفرح  سالم برای کلیه همکاران

15

اهدا بن غذا به مناسبت سالگرد ازدواج همکاران و ارسال پیام تبریک به مناسبت تولد همکاران در فیش حقوقی

عفاف و حجاب و فرهنگی

باجلان

01/01/95

29/12/95

 

 

 


 

ردیف

عنوان

نام کارگروه

نام مسئول

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

16

اهدا چادر به فرزندان دختر واهداء هدیه به پسران همکاران که به سن تکلیف رسیده اند

عفاف و حجاب و فرهنگی

خرده دان –نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

در راستای ترویج عفاف و حجاب

17

اردوهای زیارتی و سیاحتی در طی سال چند مرحله

عفاف و حجاب و فرهنگی

عسگری –نورمحمدی –محمد حسنی

01/01/95

29/12/95

قم- امامزاده صالح(ع) –موزه عبرت –کاخ سعد آباد –امامزاده عبدالعظیم(ع)

18

مسابقه های کتابخوانی در طی سال چند مرحله

عفاف و حجاب و فرهنگی

خرده دان –نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

جهت تقویت عفاف و حجاب از کتاب راههای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و درسهایی از قرآن آقای قرائتی و ....

19

برگزاری دوره های روانشناسی و مشاوره برای اکثریت پرسنل

عفاف و حجاب و فرهنگی

شش پری

01/01/95

29/12/95

برای افزایش کارایی و مؤثر بودن در گروه های حداکثر 30 نفر برای عموم پرسنل

20

اهدا کتاب به همکاران به مناسبت های مختلف

عفاف و حجاب و فرهنگی

نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

کتاب های بیایید مشاور خوبی برای فرزندانمان باشیم و کتاب رفتارهای آرامبخش

21

ارسال مطالب عفاف و حجاب و آسیب های اجتماعی به کلیه همکاران از طریق کارتابل

عفاف و حجاب و فرهنگی

نورمحمدی

01/01/95

29/12/95

مقالات مختلف فرهنگی –اجتماعی و خانوادگی

 3-5:استقرار نظام جامع،  توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

کارگروه مرتبط جهت اجرای شاخص:کارگروه عفاف و حجاب، فرهنگی

3-1-5هدف شاخص:

 • فرهنگ سازی جهت ترغیب همکاران بابت حضوردر نماز جماعت
 • هدف عملیاتی 3 ساله  شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

وضعیت موجود 1393

1394

1395

1396

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری

توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

درصد

88

95

98

 

 

شورای فرهنگی

( آقای عسگری )

براساس بخشنامه های ابلاغی از شرکت مهندسی و ستاد اقامه نماز استان

 

 

3-3-5 وضعیت موجود شاخص:

وضعیت موجود شاخص (توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز)  از لحاظ کمی در سال 1394

ردیف

امتیاز شاخص

امتیاز کسب شده

درصد تحقق توسط شرکت

متوسط تحقق استان

توضیحات

1

20

19

95

-----

------

 

 


 

3-4-5 وضعیت موجود شاخص از لحاظ  کیفی :

ردیف

عنوان

تعداد

1

تشکیل جلسات اقامه نماز

8

2

برگزاری جلسات طرح صالحین با موضوع نماز  و احکام و علوم تربیتی

45

3

برگزاری دوره آموزشی آداب و اسرار نماز برای همکاران

1

4

تشویق لسانی همکاران جهت شرکت در نماز جماعت

بطور مستمر

5

برگزاری نشست های تخصصی در خصوص آگاهی همکاران از مسائل شرعی توسط ائمه جماعات

هفته ای یکبار

6

نظر سنجی از همکاران با موضوعیت عوامل تشویق و بازدارنده جهت شرکت در نماز جماعت

1

7

برگزاری مسابقه فرهنگی تحت عنوان احکام نماز برای همکاران و خانواده های آنان15

1

8

اهدا جوایز مسابقه فرهنگی به همکاران

15

9

تجلیل از یاوران نماز

6

10

کسب رتبه شایسته تقدیر، با عنایت به ارزیابی انجام شده توسط ستاد اقامه نماز

2

 


 

3-5-5آسیب شناسی :

- عدم وجود فضای مناسب در  یکی از ادارات جهت برگزاری نماز جماعت

3-6-5پیشنهادات:

- تخصیص فضای مناسب جهت اقامه نماز همکاران در ادارات ( بوئین زهرا )

3-7-5 اقدام های عملیاتی جهت اجرای شاخص

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

تشویق پرسنل جهت شرکت در نماز جماعت

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

طبق برنامه های ابلاغی توسط دفتر فرهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 

2

تعیین فضای کافی متناسب با تعداد کارکنان (مرد،زن) و مراجعه کنندگان برای اقامه نماز

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

 

3

عدم برگزاری جلسات اداری و یا هرگونه برنامه با وقت قانونی نماز

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

طبق بخشنامه وزیر محترم نیرو

4

پخش اذان در شرکت

01/01/95

29/12/95

مؤذن های شرکت

 

5

نظافت و آراستگی فضای نمازخانه

01/01/95

29/12/95

اداره عمومی

 

6

رعایت وقت 20 دقیقه جهت اقامه نماز

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

طبق بخشنامه وزیر محترم نیرو

 

 

7

تعیین نقاط قوت و ضعف در شاخص مذکور

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

 

8

تبلیغات محیطی جهت شرکت همکاران در نماز جماعت

01/01/95

29/12/95

آقای برخورداری

 

9

آموزش قرائت صحیح نماز، ویژه کارکنان ( از طریق ائمه جماعات )

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

جلسات ماهیانه صالحین

10

برگزاری همایش خانواده با رویکرد شیوه های دعوت فرزندان به اقامه نماز

01/01/95

29/12/95

خانم نورمحمدی

برگزاری 3 جلسه در طی 6 ماهه دوم همایش برای خانواده ها

11

برگزاری مسابقات فرهنگی

01/01/95

29/12/95

آقای خرده دان

خانم نورمحمدی

 

12

برگزاری مسابقات احکام، قرائت و اذان ویژه فرزندان کارکنان    ( طبق برنامه ابلاغی از شرکت مهندسی کشور )

01/01/95

29/12/95

آقای خرده دان

 

13

همکاری با ستاد اقامه نماز استان

01/01/95

29/12/95

آقای عسگری

 

 

 

4-5: رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد

کارگروه مرتبط جهت اجرای شاخص:کارگروه شکایت و تکریم ارباب رجوع

4-1-5هدف شاخص :افزایش رضایت مندی مردم و کاهش شکایات

4-2-5هدف عملیاتی  3 ساله  شاخص :

عنوان برنامه

نام شاخص

واحد سنجش

وضعیت موجود 1393

1394

1395

1396

جمع

مسئول مستقیم

مبانی قانونی

صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری

کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات در سیستم سامد

درصد

97

 

 

 

 

کارگروه شکایت و تکریم ارباب رجوع

(آقای خرده دان )

 

 

4-3-5 وضعیت موجود شاخص:

وضعیت موجود شاخص (شکایات مردمی در بستر سامد)  از لحاظ کمی در سال 1394

ردیف

امتیاز شاخص

امتیاز کسب شده

درصد تحقق توسط شرکت

متوسط تحقق استان

توضیحات

1

30

22

100

 

8 امتیاز عدم مصداق

 

4-4-5 وضعیت موجود شاخص از لحاظ کیفی :

ردیف

عنوان

تعداد

1

پاسخگویی به شکایات و درخواستهای رسیده در سیستم سامد در سال94

 

2

پاسخگویی به شکایات و درخواستهای رسیده از سایر مبادی (استانداری- نمایندگان- شرکت مهندسی و ....)

 

 

نکته:

* طی بررسی بعمل آمده 5% از موارد مطروحه شکایات بوده و 95% درخواست و یا تقاضا می باشند.

4-5-5آسیب شناسی :

- وجود قوانین موجود (ماده 8 منع واگذاری انشعاب به املاک فاقد مدارک مثبته) 

- افزایش و ابلاغ تعرفه های آب بهاء و حقوق انشعاب توسط وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- عدم وجود زیرساختهای مناسب در دفاتر پیشخوان دولت جهت ارائه خدمات با کیفیت و سرعت به مشترکین

- عدم ثبات نیروهای پیمانکار

- عدم وجود بخشنامه یا دستورالعمل تبدیل  انشعابات غیر مجاز به مجاز

4-6-5پیشنهادات:

- تسهیل قوانین وضع شده جهت املاکی که خارج از محدوده خدمات هستند و جهت تغییر کاربری نیاز به جواب مثبت از شرکت آب و فاضلاب دارند.

- افزایش و ابلاغ تعرفه ها بصورت سالیانه و با یک شیب معتدل که مشترکین را با افزایشهای چند برابری مواجه نماید.

- نظارت دقیق و مستمر توسط مراجع ذیربط و تهیه امکانات و فضای مناسب و وجود نیروهای متخصص و با انگیزه در این دفاتر

- ارائه راهکارهای مناسب جهت انشعابات غیر مجاز ، منازلی که ساخته شده ولی مدارک مثبته اخذ انشعاب ندارند.

4-7-5 اقدام های عملیاتی جهت اجرای شاخص  :

ردیف

عنوان

زمان شروع

زمان پایان

نام مسئول

توضیحات

1

رسیدگی به شکایات، پیشنهادها و مشکلات مردم

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

 

2

پاسخگویی سریع و رسیدگی  مؤثر به تقاضای مرم و احقاق حقوق آنان

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

متصدیات امور شهری شهرستانها

 

3

به حداقل رساندن فاصله زمانی ثبت گزارش تا پیگیری و حصول نتیجه

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

 

4

ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از کلیه درخواستها و مشکلات  گردآوری شده

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

 

5

تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوطه

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

 

6

طبقه بندی و اولویت بندی موضوعات شکایات

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

 

7

آنالیز و تحلیل عوامل شکایات برانگیز

01/01/1395

29/12/1395

خرده دان

طی دو مرحله در سال در مقطع زمانی 6 ماهه

 

 

«برنامه عملیاتی سال 95 کمیته مدیریت عملکرد»

مسئول اجرا

زمان اجرا

اقدامات اجرایی 95

هدف 95

عملکرد 94

زیرشاخص ها

عناوین برنامه عملیاتی (شاخص)

شماره شاخص

برنامه اصلی

برنامه ریزی

 

مکاتبه با شرکت مادر تخصصی جهت اخذ برش استانی شاخص های عمومی و اختصاصی

100

100

داشتن برش استانی برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و شاخص اختصاصی

ارزیابی عملکرد دستگاه و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت

1/1

برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

برنامه ریزی

اردیبهشت ماه

تهیه و تقویم جلسات کارگروه توسعه مدیریت و کمیته ها و کارگروههای ذیل آن و ابلاغ آن به دبیران کمیته ها و پیگیری برگزاری مستمر آنها و پیگیری اجرای مصوبات

100

100

کیفیت برگزاری جلسات کارگروه توسعه مدیریت

برنامه ریزی

طی سال

ارسال گزارش شش ماهه از خودارزیابی شرکت و ارسال برش استانی در یافت شده از شرکت مادر تخصصی به سازمان

100

100

تعامل با سازمان مدیریت . برنامه ریزی استان

برنامه ریزی

طی سال

آسیب شناسی نتایج ارزیابی عملکرد سال 94 و تعیین نقاط قابل بهبود در برنامه 95

100

100

تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده

تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیب شناسی

2/1

برنامه ریزی

اسفند 95

تهیه لیست پایگاههای اطلاعات عملکردی

100

ارائه لیست پایگاههای اطلاعات عملکردی

برنامه ریزی

طی سال

تهیه شاخص های اختصاصی مدیران براساس برنامه عملیاتی برگرفته شده از بودجه مصوب شرکت

تهیه شاخص های عمومی مدیران  برگرفته از نامه ابلاغی تهران  و ابلاغ به ایشان و ارزیابی شش ماهه و یکساله

100

تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران براساس شاخص های عمومی و اختصاصی

اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان

3/1

برنامه ریزی

طی سال

تهیه نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

100

مکانیزه نمودن فرایند ارزیابی مدیران و کارکنان

اموراداری

برنامه ریزی

بهمن ماه

مستمر

اجرای فرایند ارزیابی عملکرد کارکناندر قالب نرم افزار تهیه شده

انجام ارزیابی مدیران در قالب شاخصهای عمومی و اختصاصی

100

انجام ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

 

اموراداری

بهمن ماه

اجرای فرایند ارزیابی در مهلت مقرر

100

انجام ارزیابی در زمانبندی مقررا

 

 

 

برنامه ریزی

 

 

اسفند ماه 95

تهیه گزارش تحلیلی از ارزیابی عملکرد کارکنان

تهیه گزارش تحلیلی از ارزیابی عملکرد مدیران در دو بعد عمومی و اختصاصی

تهیه گزارش تحلیلی از ارزیابی شرکت براساس نتایج سال 94

100

تهیه گزارش تحلیلی وضعیت امتیاز ارزیابی در سه سطح مدیران کارکنان

 

2-1- برش استانی تفاهم نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری شرکت (اخذ ازوزارت نیرو )

3-1- برش استانی شاخص های اختصاصی شرکت (اخذ از وزارت نیرو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1 ساختار و تشکیلات تفضیلی شرکت (چارت مصوب )

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1- نیروی انسانی :

 

 

جدول  شماره  1  وضعيت نيروي انساني بر اساس مقطع تحصيلي و بخش شغلي ( نيروهای دائم ومدت معين و مدت معين * ) درپایان سال 95

                                             مقطع
بخش شغلي        

 

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

زیردیپلم

جمع

40000

 

6

48

0

0

0

54

30000

 

11

51

0

0

0

62

20000

 

0

2

7

11

0

20

10000

 

0

8

22

29

6

65

70000

 

0

0

0

0

23

23

80000

 

0

0

0

0

10

10

جمع كل

 

17

109

29

40

39

234

             

  

               
 

 

 

 

 

 

 

                6-1- تعداد خدمات :

 

7-1- اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای :

 

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ایمصوب به تفکیک طرح

ارقام به میلیون ریال

عنوان طرح/سال

1393

1394

1395

012ژ

51977

43112

53450

054ژ

22700

27700

55111

073ژ

56440

223700

81700

40901025

53350

92000

47730

40901090

116400

65000

62049

جمع

300867

451512

300040

 

                      

 

 

 

 

8-1- اهداف و اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی سال 95

اهم اهداف وبرنامه های عملیاتی سال 1395

شرح فعاليت

واحد

بودجه مصوب

ميزان توليد آب

هزارمترمكعب

80000

تعداد انشعاب آب واگذار شده

فقره

8364

تعداد انشعاب فاضلاب واگذار شده

فقره

10007

اصلاح شبكه آب اشاميدني

متر

20600

توسعه شبكه آب آشاميدني

متر

25000

جمع لوله‌گذاري آب

متر

45600

اجراي خط انتقال آب

متر

7700

اجراي شبكه فاضلاب

متر

38000

آب بهاء و آبونمان آب

هزار ريال

307578376

آبونمان و كارمزد دفع فاضلاب

هزار ريال

113449614

حق انشعاب آب و هزينه نصب

هزار ريال

107310371

حق انشعاب فاضلاب و هزينه نصب

هزار ريال

96733786

اجراي دوره‌هاي آموزشي

نفر ساعت

20681

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخصهای عمومی سال 95 در مقایسه با سالهای گذشته(93-95)

 

1-2- برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی محور برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1393

 

 

 

 

"محور مهندسی نقش و ساختار دولت سال 93 "

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

تعیین وظایف، فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری از دستگاههای اجرایی استان به سایر فعالان

 

20

 

-

 

 

-

2

واگذاری حداقل ده درصد از خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی در استان

 

120

 

-

 

 

        √

 

-

3

تهیه برنامه و سازو کاری اجرایی به منظور فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش غیردولتی

 

20

 

10

 

-

 

50

4

اجرای برنامه های فرهنگ سازی اجمتماعی و آموزشی به صورت یکپارچه و هدفمند در راستای تبدیل نقش دستگاههای اجرایی به هدایتگری ، تسهیل گری ، توان افزایی ، نظارتی و انجام خدمات در فضای رقابتی از طریق برگزاری نشست ها ، دوره های آموزشی ، فعالیت های رسانه ای و ...

 

20

 

20

 

-

 

100

5

اجرای دقیق ضوابط مندرج در فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه

 

20

 

-

 

 

-

6

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به واحدهای شهرستانی

 

30

 

-

 

 

-

7

ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح ساختار واحدهای استانی با اعمال رویکردهای مذکور در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به حوزه مرکزی دستگاهها و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 

10

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی محور برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در دوره ارزیابی سال 94

 

 

 

 

"محور مهندسی نقش و ساختار دولت 94"

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

تهیه برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات

 

20

 

18

 

-

 

90

2

اجرای برنامه توانمندسازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت ها

 

20

 

20

 

-

 

100

3

میزان اجرای واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی و سمن ها

 

40

 

-

 

 

-

4

پیاده سازی و اجرای آخرین ساختار و تشکیلات تفضیلی دستگاه

 

30

 

30

 

-

 

100

5

کاهش تعداد پست های مدیریتی دستگاه

 

10

 

-

 

 

-

6

کاهش تعداد پست های سازمانی دستگاه

 

30

 

-

 

 

-

7

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدایی

 

20

 

20

 

-

 

100

8

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به سطوح شهرستانی

 

10

 

10

 

-

 

100

 

 

 

 

"محور مهندسی نقش و ساختار دولت 95"

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

خودارزیابی

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه های حرفه  ای ، بخش خصوصی و سمن ها

میزان اجرای واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی دستگاه براساس برنامه مصوب شده

30

30

-

100

میزان ارتقاء کارایی از طریق واگذاری ها شامل نتایج جدول شاخص

20

20

-

100

2

اجرای برنامه مصوب شده برای توانمندسازی بخش غیردولتی جهت دریافت فعالیتها

15

15

-

100

3

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدایی

25

25

-

100

4

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثر اختیارات و وظایف به سطوح شهرستانی براساس اهداف سال 1395 برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری و اجرایی شدن آنها

15

15

-

100

5

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

20

-

-

6

پیگیری به منظور اجرای بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع تشکیلات اداری و ساختمان ها در شهرستان در کمتر از 70 هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از 30 هزار نفر جمعیت

7

-

-

7

تدوین و ارائه پشنهاد به ستاد ملی دستگاه اجرایی متناسب با اهداف تعیین شده پس از تصویب در کارگروه توسعه مدیریت و پیگیری از شورای راهبری ستاد دستگاه اجرایی به منظور عملیاتی نمودن شاخص های کاهش پستهای سازمانی ، کاهش پستهای مدیریتی و واگذاری ها

20

-

-

 

 

 

 

 

"تحلیل عملکرد برنامه محور مهندسی نقش و ساختار دولت"

 

با توجه به شاخص واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه های حرفه ای ، بخش خصوصی و سمن ها و استمرار وضعیت 100% اهداف مورد تحقق قرار گرفته و استمرار آن در سال 95 پیش بینی می گردد.

 

در اجرای برنامه شاخص توانمند سازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت ها با توجه به دوره های آموزشی برگزار شده و تأمین بخشی از نیروهای مورد نیاز پیمانکار و ماشین آلات مورد نیاز 100% اهداف مورد تحقق قرار گرفته و استمرار آن در سال 95 پیش بینی می گردد.

 

در خصوص شاخص تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات ، عملیات مالی ، ایجاد انبار در شهرستان و نظارت و کنترل پروژه ها که از سال 86 به بعد صورت گرفته 100% اهداف مورد تحقق قرار گرفته و استمرار آن در سال 95 پیش بینی می گردد.


 

 

2-2- برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

 

معرفی کمیته  توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  :

این کمیته دارای کارگروه های (توسعه پورتال و دفاترپیشخوان ، اصلاح فرآیندها ) نیز می باشد.

 

ترکیب اعضاء کمیتۀ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

ردیف

اعضاء

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

رئیس

زهرا دانشور

2

مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات

دبیر

ماشا امیر تیموری

3

معاون مالی و پشتیبانی

عضو

باقر باجلان

4

معاون درآمد و امور مشترکین

عضو

عصمت نورمحمدی

5

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

عضو

مرتضی محمد حسنی

6

مدیر امور مالی

عضو

علی فلاح شیخلری

7

مدیر دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری (یا سایر عناوین مشابه )

عضو

حسن امامزاده

 


 

 

تحلیل عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان  در محور برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

 

 

 

وضعیت عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1394 در محور برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

نهایی

کارشناسی

خودارزیابی

درصد تحقق

امتیاز نهایی

سقف امتیاز

درصد تحقق

امتیاز

سقف امتیاز

درصد تحقق

امتیاز

سقف امتیاز

95.2

271.2

285

95.2

271.2

285

90.4

257.6

285.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1394

 


 

جدول وضعیت شاخص های ارزیابی محور برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی شرکت آب و فاضلاب استان مشترک در دوره ارزیابی سه سال گذشته

 

 

 

1395

1394

1393

سال

درصد تحقق

خود ارزیابی

سقف امتیاز

درصد تحقق

مکتسبه

سقف امتیاز

درصد تحقق

مکتسبه

سقف امتیاز

 شاخص

 

100

20

20

100

30

30

71

21.38

30

اطلاع رسانی درارائه خدمات الکترونیک

100

20

20

76.9

19.23

25

10

5

50

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

100

20

20

100

15

15

88

8.75

10

آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات


 

 

جدول وضعیت شاخص های ارزیابی محور برنامه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1394

نهایی

کارشناسی

خودارزیابی

 

 

درصد تحقق

امتیاز

عملکرد

هدف

سقف امتیاز

درصد تحقق

امتیاز

عملکرد

هدف

سقف امتیاز

درصد تحقق

امتیاز

عملکرد

هدف

سقف امتیاز

شاخص

ردیف

100.0

30

100.00

100.00

30.0

100.0

30.00

100.00

100.00

30.0

100.0

30.00

100.00

100.00

30.0

اطلاع‌رسانی الکترونیکی تمامی خدمات اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی

1

100.0

20

95.45

15.00

20.0

100.0

20.00

95.45

15.00

20.0

100.0

20.00

100.00

15.00

20.0

الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان)-درخواست خدمت

2

100.0

40

71.43

5.00

40.0

100.0

40.00

71.43

5.00

40.0

100.0

40.00

80.95

5.00

40.0

الکترونیکی کردن خدمات دولتی(ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان)-ارائه خدمت

3

100.0

30

40.00

10.00

30.0

100.0

30.00

40.00

10.00

30.0

100.0

30.00

19.05

10.00

30.0

الکترونیکی نمودن پرداخت های خدمات دستگاه

4

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

به اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعاتی

5

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

20.0

انجام استعلامات الکترونیکی

6

76.9

19.23

7.69

10.00

25.0

76.9

19.23

7.69

10.00

25.0

100.0

25.00

61.90

10.00

25.0

توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع های خدمات اداری

7

87.0

26.1

-

-

30.0

87.0

26.10

-

-

30.0

81.0

24.30

-

-

30.0

استانداردسازی تارنما(وب سایت) دستگاه

8

100.0

10

100.00

100.00

10.0

100.0

10.00

100.00

100.00

10.0

100.0

10.00

100.00

100.00

10.0

به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)در دستگاه

9

100.0

15

-

-

15.0

100.0

15.00

-

-

15.0

100.0

15.00

-

-

15.0

آموزش کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

10

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

15.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

15.0

0.0

0.00

0.00

100.00

15.0

ارائه اطلاعات فضاهای اداری به دبیرخانه کارگروه ساماندهی فضاهای اداری

11

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

30.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

30.0

-

عدم مصداق

-

عدم مصداق

30.0

اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك مورد عمل

12

 

 • از تعداد 12 شاخص  تعیین شده در ارزیابی سال  1394  تعداد 4 شاخص  عدم مصداق شده و نتایج مکتسبه بر اساس ارزیابی 8 شاخص محاسبه گردیده است
 • شاخص توسعه خدمات در دفاتر پیشخوان بدلیل برخی مشکلات نرم افزاری و عدم هماهنگی در دفاتر فوق در سال 93  امیتاز کامل را کسب نکرده بود که این مشکلات در سال 94 رفع گردیده و نیز در جهت پایدار بودن ارائه این خدمات اقدامات لازم صورت گرفته است

 

 

 

 

جدول فراوانی وضعیت عملکرد شاخص های ارزیابی محور برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی  شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1394

 

 

 

 

 

تعداد شاخص های عدم مصداق

تعداد شاخص های متوسط

تعداد شاخص های خوب

تعداد شاخص های عالی

تعداد کل شاخص ها

4

1

1

6

12

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2- برنامه مدیریت سرمایه انسانی:

 

 

4-2- برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

نمودار عملکرد متوازن شاخص های ارزیابی محور برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی شرکت آب و فاضلاب استان  در دوره ارزیابی سال 1393


 

 

"برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی سال 93"

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

تعیین و محاسبه متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و تولیدی در فضای رقابتی

20

5.5

-

28

2

تغییر رویکرد موافقتنامه‌های بودجه‌ای از روش سنتی و کنترل فرایند به نظام مبتنی بر عملکرد و نتیجه و قیمت تمام شده

20

3

-

15

3

اداره حداقل 5 درصد واحدهای دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده 16 ق. م. خ. ک. در فضای رقابتی

50

0

-

0

4

تعیین استانداردها و شاخص‌های کیفی و کمی خدمات و تدوین ساز وکارهای نظارت بر آن‌‎ها در فضای رقابتی

20

3

-

15

5

تطبيق فضاهاي اداري دستگاه با دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ك

10

-

-

6

تحقق برنامه مدیریت سبز

20

12.20

-

61

 

 

 

 

 


 

 

 

 

"برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی سال 94"

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

محاسبه هزینه تمام شده یا قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدها

20

20

100

2

اداره واحدهای اجرایی دستگاه به روش هدفمند و قیمت تمام شده در فضای رقابتی

30

0

-

0

3

استاندارد سازی خدمات دستگاه

30

30

100

4

تحقق برنامه مدیریت سبز

20

12

-

60

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

"برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی سال 95"

ردیف

عنوان شاخص

سقف امتیاز

خودارزیابی

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقیق

1

اجرای حسابداری تعهدی

ارسال گزارش بدهی ها در مهلت مقرر به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

10

10

-

100

شناسایی دارایی ها مطابق شیوه نامه مربوطه

15

15

-

100

ارسال صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مهلت مقرر به اداره کل اقتصاد و دارایی استان

15

15

-

100

2

استاندارد سازی خدمات دستگاه

انتخاب خدمات دستگاه  جهت استاندارد سازی

5

5

-

100

تعیین استانداردهای کمی و کیفی خدمات انتخاب شده

10

10

-

100

تطبیق خدمات ارائه شده به گیرندگان خدمت با استانداردهای تدوین شده

5

5

-

100

 

 

 


 

 

 

 

 

 

"تحلیل عملکرد برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی"

 

شاخص اول :

اقدامات انجام شده در سال 94

نظر به اینکه قیمت تمام شده فرایند آموزش در این سال محاسبه گردیده و به دلیل اینکه حسابداری دولتی و تعهدی وجود نداشت امکان واگذاری به واحد مجری صورت نگرفت ولی همین اقدام باعث ارتقاء امتیاز از 28% به 62% گردید .

 

اقدامات انجام شده در سال 95

با توجه به اینکه شاخص قیمت تمام شده به حسابداری تعهدی تبدیل شد و در این راستا ذیحسابی شرکت نسبت به ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارشهای بدهی به سازمان اقتصاد و دارایی استان اقدام نموده است امید می رود که 100% امتیاز شاخص در این سال اخذ گردد.

 

شاخص دوم:

اجرای دستورالعمل استانداردسازی خدمات ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور باعث گردید در سال 94 ، 100% امتیاز مربوطه کسر گردد و با استمرار پیاده سازی دستورالعمل فوق امید آن می رود که در سال 95 نیز 100% امتیاز مربوطه کسر گردد.

 

5-2- برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

 


 

 

6-2- برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود ، فرایند ارزیابی عملکرد در دو سطح دستگاه و کارکنان از رشد 20 درصدی در سال 94 نسبت به سال 93 برخوردار بوره و امید آن میرود که با اقدامات موثر صورت گرفته که مستندات آن پیوست میباشد این امتیاز در سال 95 به 100 درصد  برسد .

 

محور استقرار نظام مدیریت عملکرد (مقایسه نتایج  سه دوره ارزیابی 95 93)

 

 

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز
خود ارزیابی

درصد تحقق

1 انجام ارزیابی عملکرد در سطح دستگاه

40

31

78

80

35/78

9/97

100

100

100

2 انجام ارزیابی عملکرد در سطح کارمندان

30

30

100

40

40

100

70

70

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته

 

وضعیت کلی عملکرد دستگاه اجرایی  سال 1395 در مقایسه با سالهای گذشته

 

 

سال

شاخص

سقف امتیاز

امتیاز خودارزیابی

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقق

 

سال 1395

شاخص های عمومی

1000

875

-

125

100

 

شاخص های اختصاصی

1000

1000

-

-

100

 

جمع کل

2000

1875

-

125

100

 

سال 1394

شاخص های عمومی

1000

862.47

915.83

243

92

 

شاخص های اختصاصی

1000

1000

971.3

-

97.1

 

جمع کل

2000

1862.47

1887.2

243

94.4

 

سال 1393

شاخص های عمومی

1000

595

568.84

395

57

 

شاخص های اختصاصی

1000

1000

969.06

-

97

 

جمع کل

2000

1595

1537.9

395

77

                 
 

 

 

 

 

            عملکرد دستگاه اجرایی در شاخص های عمومی به تفکیک محورها سال 1395

 

محور

سقف امتیاز

امتیاز خودارزیابی

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقق( پس از کسر عدم مصداق)

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

160

105

55

100

برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری

250

230

20

100

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

190

140

50

100

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

60

60

-

100

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

170

170

-

100

برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد

170

170

-

100

جمع کل

1000

875

125

100

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

تحلیل وضعیت موجود و عملکردشاخصهای  اختصاصی به تفکیک شهرستانها سالهای

 (93-95)

 

 

گزارش تحلیلی شاخص های اختصاصی شهرستانهای تابعه شرکت آب فاضلاب استان قزوین سال 1395

درشاخص واگذاری انشعاب آب شهرستان بوئین زهرا و شاخص واگذاری انشعاب فاضلاب شهرستان آبیک بیشترین امتیاز را نسبت به متوسط استان دارا می باشند و پایین ترین امتیاز متعلق  به شهرستان البرز و بوئین زهرا می باشد.

در شاخص تعویض کنتورهای خراب بالاترین رتبه شهرستان آبیک و پایین ترین رتبه متعلق به شهرستان البرز می باشد که در این رابطه باید بررسی گردد که پایین بودن درصد شهرستان البرز مربوط به کمبود کنتور و لوازم آن یا کم کاری پیمانکار بوده است .

در شاخص توسعه شبکه شهرستان تاکستان با 3/97 درصد با اختلاف 55 درصد با متوسط استان در بالاترین رتبه قرار گرفته است و کمترین درصد مربوط به شهرستان البرز می باشد.

در شاخص اصلاح شبکه شهرستان آبیک با 300 درصد با اختلاف 179 درصد با متوسط استان رتبه اول را کسب نموده است و کمترین درصد مربوط به شهرستان البرز می باشد.

درشاخص لوله گذاری فاضلاب شهرستان تاکستان با 129 درصد با اختلاف 73 درصد بیشتر از متوسط استان رتبه اول را کسب نموده است .

در شاخص های درآمد آب بها و وصولی آن شهرستان آبیک بالاترین رتبه و شهرستانهای قزوین و البرز پایین ترین رتبه را کسب نموده اند که توجه بیشتری را در این رابطه در سال جدید می طلبد.

درشاخص های درآمد فروش انشعاب آب و وصولی آن شهرستان بوئین زهرا با 92درصد با اختلاف 19 درصد نسبت به متوسط استان رتبه اول را کسب نموده است و شهرستان آبیک با 44 درصد در درآمد فروش انشعاب آب و شهرستان البرز با 36 درصد در وصولی پایین ترین رتبه را دارند.

در شاخص های فروش انشعاب فاضلاب و وصولی آن شهرستان آبیک با درصد 2 برابر متوسط استان رتبه اول را داشته و شهرستان های البرز و بوئین زهرا  پایین ترین  رتبه را دارند  که جهت بهبود عملکرد  نیاز به تلاش بیشتری دارند.

با توجه به اطلاعات بدست آمده در جدول نتایج خلاصه تحلیل به شرح ذیل می باشد:

عملکردشهرستان قزوین در 7 شاخص بیشتر از متوسط استان می باشد.

عملکردشهرستان البرز در 1 شاخص بیشتراز متوسط استان می باشد.

عملکردشهرستان آبیک در 8 شاخص بیشتراز متوسط استان و در 7 شاخص بیشتر از شهرستانهای دیگر می باشد.

عملکردشهرستان بوئین زهرا در 6 شاخص بیشتراز متوسط استان و در 3 شاخص بیشتر از شهرستانهای دیگر می باشد.

عملکردشهرستان تاکستان در 5 شاخص بیشتراز متوسط استان و در 2 شاخص بیشتر از شهرستانهای دیگر می باشد.

 

نمودار مقایسه شاخصهای اختصاصی واحدهای تابعه

 

 

 

 

 

          مقایسه نتایج  ارزیابی  شاخص های اختصاصی سال 95 با نتایج ارزیابی سالهای 94 و 93 در سطح شرکت

 

 

سال 1393

 

سقف امتیاز

 

امتیاز مکتسبه

 

درصد تحقق

 • تامین آب

255

255

100

 • مدیریت مصرف (آب بدون درآمد)

5/297

285

96

 • جمعیت تحت پوشش فاضلاب

170

170

100

 • کنترل کیفی آب

1271

1271

100

 • محور مشارکت جمعی دستگاه

150

5/131

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     مقایسه نتایج  ارزیابی  شاخص های اختصاصی سال 95 با نتایج ارزیابی سالهای 94 و 93 در سطح شرکت

 

 

 

سال 1394

سال 1395

سقف امتیاز

امتیاز مکتسبه

درصد تحقق

سقف امتیاز

 

خود ارزیابی

 

درصد تحقق

 • جمعیت تحت پوشش شبکه آب

170

170

100

5/144

5/144

100

 • جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب

85

85

100

5/144

5/144

100

 • آب بدون درآمد

8/148

8/148

100

5/161

5/161

100

 • متوسط مصرف خانگی

5/127

5/127

100

270

270

100

 • کنترل کیفی

6/212

6/212

100

80

80

100

 • آبرسانی به شهرها

8/63

8/63

100

0

0

0

 • تولید پساب از طریق خرید تضمینی بخش غیردولتی

5/43

5/43

100

0

0

0

 • جداسازی مصارف فضای سبز

0

0

0

50

50

100

 • مصوب شورای راهبری توسعه مدیریت

150

5/121

81

150

150

100

 

 

 

 

عملکرد شرکت در بعد شاخصهای اختصاصی  در سطح شرکت طی سنوات 93 تا 95 گویای عملکرد مناسب در این بعد میباشد .

 

 

 

گزارش تحلیلی شاخص های عمومی شهرستان های تابعه شرکت آب و فاضلاب استان قزوین سال 1395      

با توجه  به نتایج  بدست آمده از بازرسی های شهرستانها براساس چک لیست های مربوطه اداره آبفای شهرستان آبیک با 30 امتیاز از مجموع 34 ایتم  مورد برسی رتبه اول و اداره آبفای شهرستان  قزوین با 28 امتیاز رتبه  دوم و ادارات آبفای شهرستان های البرز و بوئین زهرا و تاکستان  با 26امتیازمشترکا رتبه  سوم و اداره آبفای  شهرستان آوج با 25 امتیاز رتبه 4 را بد ست آورده اند.

اشکالاتی که  در بازرسی ها ، مشاهده گردید به  اختصار در ذیل ذکرمی گردد:

الف ) درکلیه شهرستانها :

1- اطلاع رسانی شماره  سامانه پیامکی جهت ارتباط با مدیر عامل

2- اطلاع رسانی وضعیت انجام خدمات درمراحل مختلف برای مشترکین از طریق سیستم پیامک

3-ارایه خدمات ازطریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت

4- عدم  مراجعه حضوری مشترک جهت دریافت خدمات به مناطق یا امور در صورت  واگذاری ارایه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت

ب) در شهرستان قزوین علاوه بر چهارمورد بند الف :

1- مشهود بودن نظم و انضباط ظاهری با توجه به اصول Five s

2- انجام ممیزی های Five s

ج) درشهرستانهای البرز و بوئین زهرا و تاکستان علاوه برچهارمورد بند الف :

1- مشخصات کارکنان براساس فرمت ارسالی از شرکت مهندسی

2- درج اسامی افراد جایگزین جهت مرخصی یا ماموریت افراد در تابلو مشخصات کارکنان

3- مشهود بودن نظم و انضباط ظاهری با توجه به اصول Five s

4- انجام ممیزی های Five s

د) درشهرستان آوج علاوه بر بند های الف و ب :

1- ارایه آموزشهای مورد نظر دراستقرارFive s

 

 

 

فصل چهارم

آسیب شناسی و جمع بندی مسائل و موانع تحقق اهداف و برنامه ها

 

 

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال 93 با کسب امتیاز 8/568 در شاخص های عمومی و 969 امتیاز در شاخص های اختصاصی و با امتیاز کل 9/1537 طی نامه به شماره 161549 مورخ 15/7/94 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رتبه 18 در بین 53 دستگاه اجرایی در سطح استان را اخذ نمود و با تشکیل کارگروه توسعه مدیریت و کمیته ها و کارگروه های ذیل آن طی سال 94 و بررسی نقاط ضعف و آسیب شناسی آنها و تعیین اقدامات بهبود و تلاش همکاران موفق گردید در سال 94با 15 رتبه رشد با امتیازات 83/915 در شاخص های عمومی و 3/971 در شاخص های اختصاصی و امتیاز کل 2/1887 در بین دستگاه های اجرایی استان رتبه 3 را کسب نموده  و دربین دستگاه های امور زیربنایی رتبه اول را اخذ نماید یعنی بیش از 94 درصد از اهداف تعیین شده شرکت در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی محقق گردید که گزارش تفصیلی آن در محورهای مختلف به پشرح زیر می باشد.

 

وضعیت شاخص های عمومی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان در دوره ارزیابی سال 1394

خود ارزیابی

کارشناسی

نهایی

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

1000.00

862.47

86

1000.00

915.83

92

1000.00

915.83

92

 

 

وضعیت شاخص های اختصاصی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان در دوره ارزیابی سال 1394

خود ارزیابی

کارشناسی

نهایی

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

1000.00

849.85

85

1000.00

849.85

85

1000.00

971.37

97

 

 

وضعیت عملکرد نهایی شرکت آب و فاضلاب استان در دوره ارزیابی سال 1394

خود ارزیابی

کارشناسی

نهایی

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

2000.00

1712.32

86

2000.00

1765.68

88

2000.00

1887.19

94

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شاخص های عمومی عملکرد شرکت آب وفاضلاب در دوره ارزیابی سال 1394

 

 

خود ارزیابی

کارشناسی

نهایی

ردیف

محور

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

سقف امتیاز

امتیاز

درصد تحقق

1

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

180.00

112.50

62

180.00

176.40

98

180.00

176.40

98

2

برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

285.00

257.56

90

285.00

271.22

95

285.00

271.22

95

3

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

175.00

161.00

92

175.00

171.17

98

175.00

171.17

98

4

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

100.00

100.00

100

100.00

62.00

62

100.00

62.00

62

5

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

140.00

100.30

72

140.00

129.29

92

140.00

129.29

92

6

مدیریت عملکرد

120

120

120

120

118.4

98.6

120

118.4

98.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد دستگاه اجرایی در شاخص های عمومی به تفکیک محورها سال 1393

 

شاخص

سقف امتیاز

امتیاز خودارزیابی

امتیاز مکتسبه

امتیاز عدم مصداق

درصد تحقق کلی

درصد تحقق( پس از کسر عدم مصداق)

رتبه

برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

240

40

30

200

12

75

18

برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری

200

190

99.1

 

50

50

20

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

200

115

54.4

145

27

99

1

برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

140

140

23.7

10

17

18

36

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

150

150

87.3

40

58

67

24

برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد

70

70

61

 

87

87

13

جمع کل

1000

705

355.52

395

36

57

24

                 
 

 

 

 

عملکرد دستگاه اجرایی در شاخص های اختصاصی به تفکیک محورها سال 1393

شاخص

سقف امتیاز

امتیاز خودارزیابی

امتیاز مکتسبه

درصد تحقق

تامین آب شرب

255.00

255.00

255.00

100

ساماندهی تأسسات آب و مدیریت مصرف

297.50

283.27

285.06

96

سامانه های پساب و فاضلاب

170.00

170.00

170.00

100

کنترل کیفی آب

127.50

127.50

127.50

100

محور مشارکت جمعی دستگاه در استان

150.00

-

131.50

88

           
 

 

 

 

 

 

1- در محور مهندسی نقش و ساختار دولت

در سال 93 از 240 امتیاز 180امتیاز و در سال 94 از سقف 180 امتیاز 176.4 اخذگردید  یعنی بیش از 98 درصد امتیاز این محور را کسب نموده است .

2- محور دولت الکترونیک و هوشمند سازی  از 200 امتیاز ،در سال 93، 1/99 امتیاز یعنی 50 درصد تحقق و در سال 94، از 285 امتیاز 95درصد امتیاز یعنی 271 امتیاز کسب شده است . به عبارت دیگر 45 درصد رشد در این محور بوده است .

3- محور سرمایه انسانی8/197 در سال 93 با 99 درصد تحقق و در سال 94 با 98 درصد تحقق اهداف در سال 95 با امتیاز خود ارزیابی 140 امتیاز از مجموع 140 امتیاز یعنی 100 درصد تحقق اهداف.

4- در محور برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

از 140 امتیاز محور در سال 93 ، 25 امتیاز کسب گردید یعنی 18 درصد محقق امتیاز این محور در سال 94 از 100 امتیاز 62 امتیاز یعنی 62 درصد و نسبت به سال قبل 44 درصد رشد داشت.

5- محور صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

در سال 93 از 150 امتیاز 67 درصد امتیاز کسب شده بود یعنی 7/100 امتیاز در سال 94 از 140 امتیاز ، 29/129 امتیاز یعنی بیش از 92 درصد اهداف این محورمحقق شد و نسبت به سال 93هم25 درصد رشد داشت.

در محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

سقف امتیاز این محور در سال 93، 70 امتیاز بود که 61 امتیاز یعنی 87 درصد و در سال 94 از 120 امتیاز 118 امتیاز یعنی بیش از 99 درصد امتیاز محور کسب گردید و بیش از 13 درجه رشد را در این محور داشته است.

در مجموع عملکرد سال 94 نسبت به سال 93 با 37 درجه رشد رتبه شرکت در بین دستگاه های اجرایی 15 رتبه ارتقاء یافته و از 18 به رتبه 3 استان رسیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار عملکرد شاخصهای عمومی شرکت در دوره ارزیابی سال 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ارزیابی شاخصهای عمومی در سال 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار مقایسه ای خودارزیابی سال 95 با امتیاز نهایی ارزیابی  سالهای 94 و 93به تفکیک محورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 برنامه عملیاتی پیشنهادی سال 1396

 

 

 

 

 

                                                                     باسمه تعـالی

 

 

 

 

 

شرکـت آب و فاضلاب استـان قزوین

مهمترین محورهای عملیاتی برنامه ریزی شده

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

بر اساس اهداف بودجه سال1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معـاونت برنـامه ریزی و منابع انسـانی

دفتـر برنامه، بودجه و بررسی های اقتصادی

اسفند 1395

فهـرست مطالب کتابچه برنامه عملیاتی:

 

شـرح

صفحه

پیشگفتار

3

جدول زمانبندی جلسات ارزیابی عملکرد واحدها

4

حوزه مدیریت عامل

5

معاونت بهره برداری

10

معاونت مالی و پشتیبانی

22

معاونت مهندسی و توسعه

25

معاونت درآمد و امور مشترکین

32

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

41

امور شهرستان قزوین

46

امور شهرستان تاکستان

62

امور شهرستان آبیک

76

امور شهرستان البرز

88

امور شهرستان بوئین زهرا

101

امور شهرستان آوج

114

 

بدلیل حجم بالا  ،کتابچه بطور فیزیکی به ارزیاب محترم حضورا تقدیم خواهد شد .