مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

عملکرد آبفای محمودآباد،کوهین،سیردان و ناصرآباد، شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال96

رئیس اداره آبفای محمودآباد محورهای اصلی برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال96 را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، "سلمان فلاح"رئیس اداره آبفای محمود آباد، محور اصلی برنامه و اقدامات انجام شده در سال 96 تشریح نمود.

وی در خصوصی فعالیتهای صورت گرفته در شهر محمود آباد را نصب انشعاب آب 45 فقره، تغییر نام مالکیت 38 مورد، تغییر کاربری 3 مورد، تفکیک آب بهاء 10 مورد، تعویض کنتور خراب 193فقره، اصلاح انشعاب آب مشترکین 349 مورد، مرئی کردن شیر قطع و وصل مشترکین 361 مورد، مرئی کردن شیر آلات شبکه 4 مورد، رفع شکستگی در واحد امداد و حوادث 445، قطع آب غیر مجاز 5 مورد، نصب انشعاب فاضلاب 5 مورد و وصول مطالبات آب بهاء 8332106000 ریال بیان کردند.

فلاح اقدامات صورت گرفته در شهر ناصرآبادرا نصب انشعاب آباد 20 فقره ، تغییر نام مالکیت 31 مورد، تغییر کاربری 1 مورد، تفکیک آب بهاء 69 مورد، تفکیک آب بهاء 69 مورد، تعویض کنتور خراب مشترکین 179 فقره،اصلاح انشعاب298 فقره، مرئی کردن شیر قطع و وصل مشترکین 298 فقره، مرئی کردن شیر آلات شبکه 3 عدد، رفع شکستگی شبکه و انشعابات در واحد امداد و حوادث 249 مورد، قطع انشعاب غیر مجاز 383 مورد، شناسایی آب غیر مجاز و معرفی به واحد حقوقی 50 فقره، نصب سیفون فاضلاب 762 مورد، اصلاح انشعاب 337 فقره ، و وصول آب بهاء در این شهر را 3186149000 ریال عنوان نمود.

 

در شهر کوهین فروش انشعاب آب 4 فقره، تغییر نام مالکیت 3 مورد، تغییر قطر انشعاب آب 1 فقره، تفکیک آب بهاء 1 مورد، تعویض کنتور 52 فقره، اصلاح انشعاب 50 مورد، مرئی کردن شیر قطع و وصل مشترکین 36 فقره، تعویض و تعمیر شیر قطع و وصل 11 مورد، رفع شکستگی در واحد امداد و حوادث 86 مورد، شناسایی و قطع انشعاب غیر مجاز 2 فقره ، اصلاح شبکه 1283 متر و وصول آب بهاء از مشترکین را 7355020000 ریال بیان کردند.

وی در ادامه شهر سیردان را با نصب انشعاب آب 14 فقره، تعویض کنتور خراب 6 فقره، اصلاح انشعاب 12 فقره، مرئی کردن شیر قطع و وصل مشترکین 15 فقره، مرئی کردن شیر آلات شبکه 2 فقره، تعویض شیر آلات قطع و وصل مشترکین 15 فقره، رفع شکستگی در واحد امداد و حوادث 49 مورد و قطع آب غیر مجاز را4 مورد و وصول آب بهاء در این شهر 161562400 ریال خاطر نشان کرد.

وی در پایان بستن حسابهای فی مابین با شهرداری های این 4 شهر را از سال 1387 تا پایان سال 1396 عنوان کرد و رنگ آمیزی و نقاشی محوطه داخل اداره آبفای محمود آباد را با هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری این شهر خاطر نشان کرد.

 

دسته بندی خبر: