مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خرید،بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی ایرانی جدار چاه و لوله مشبک فولادی ایرانی جدار چاه و لوله آبده فولادی ایرانی مانیسمان بدون درز و الواتور 14 اینچ و بوشن فولادی ایرانی .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (1/97)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی ایرانی جدار چاه و لوله مشبک فولادی ایرانی جدار چاه و لوله آبده فولادی ایرانی مانیسمان بدون درز و الواتور 14 اینچ و بوشن فولادی ایرانیبه شماره 134/13/97و تاریخ 14/01/1397را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:16/01/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت19 روز سه شنبه تاریخ21/01/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  19روزشنبهتاریخ 01/02/1397

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت10روزیکشنبه تاریخ02/02/1397

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

-مبلغ برآورد:000/200/411/7ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000/000/371ریال

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی(اوراق و اسناد خزانه اسلامی) شركت آب و فاضلاب استان قزوين تأمين مي گردد.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1397/01/16
تاریخ انقضا: 
1397/01/22
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833378087
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
جمهوری اسلامی