مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

پذیرش و انتشار مقاله کارشناس ارشد شرکت آبفای استان در نشریه علمی - پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس "سبحان محمد زهرایی" کارشناسی ارشد مهندسی عمران و معماری ازهمکاران ستادی آبفای استان بامقاله، ارائه الگویی بهینه جهت ارزیابی و انتخاب صنعت ساخت و ساز از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر اساس نظرات هیات علمی تحریریه و نظرات نهایی داوران مجله، مقاله وی تحت عنوان یادداشت فنی در مجله علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان درچکیده مقاله مهندس محمد زهرایی آمده است: با توجه به روند شتابان واگذاری بخش اعظم فعالیتها به شرکتهای نرخ شاخص های مرتبط با حوادث شغلی رشد نگران کننده ای به خود گرفته است و موجب شده تا بحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران صنعت ساخت و ساز از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست از درجه اهمیت بالایی برخوردار گردد.الگوی ارایه شده بوسیله تحلیل مطالعات کمی و از طریق تکمیل پرشسنامه اختصاصی و برداشتهای میدانی انجام گردیدو حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد ، 252  نفر تعیین شد. روش آزمون با استفاده از آزمون کامئو و بارتلت و تحلیل عاملی تائیدی صورت گرفت.

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بالاترین شدت تاثیر گذاری مربوط به معیار منابع انسانی و کمترین شدت مربوط به معیار طرح ریزی می باشد الگوی پیشنهادی می تواند نیاز روز افزون سازمانها را به یک الگوی جامع ارزیابی و انتخاب پیمانکاران برآورده سازد.

 

دسته بندی خبر: