مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای فاز 2 خط انتقال آب شرب چاه های شرق قزوین تا مخزن RE1

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( 32/96)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی (یک مرحله ای) اجرای فاز 2 خط انتقال آب شرب چاه های شرق قزوین تا مخزن RE1    به شماره  15967/13/96را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 15/ 12/1396می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تا ساعت19 روز   یک شنبه  تاریخ 20/ 12/1396

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  19روزچهار شنبه  تاریخ 15/ 1/1397

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت10:30روز پنج شنبه تاریخ 16/ 1/1397

آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

-گواهینامه احراز صلاحیت : حداقل پایه 5 رشته آب

 مبلغ برآورد مناقصه : 16.944.547.103 ريال

تضمین شرکت در مناقصه :847.228.000 ريال

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی ) تأمين
مي گردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1396/12/15
تاریخ انقضا: 
1396/12/20
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی