مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

مدیرعامل، معاونت فنی و مهندسی و جمعی از مدیران شرکت آبفای استان از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر محمود آباد نمونه بازدید کردند.