مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

 

 

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر ، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در حوزه شهرهای قزوین ،معلم کلایه ورازمیان _ تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و انجام خدمات

آگهي فراخوان مناقصه عمومي  (13/96)

 شركت آب و فاضلاب استان قزوين (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طريق مناقصه عمومي  به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحیتی كه تمايل به شركت در این مناقصه را دارند دعوت مي گردد به منظور خريد اسناد مناقصه از تاریخ 27/04/1396  لغایت 02/05/1396با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000ريال به حساب جام شماره 4046865589 و شناسه 370008027103  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر(عج) قزوین بنام شرکت آب و فاضلاب استان قزویندر ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پيشنهادات خود را نیز تا ساعت 10 مورخه 14/05/1396 به واحد دبیرخانه اين شركت تسليم نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت11 صبحمورخه 14/05/1396 می باشد.همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه

مبلغ برآورد  مناقصه

(به ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(به ریال)

محل تامین اعتبار هزینه های موضوع مناقصه

رتبه مورد نیاز

نوع مناقصه

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات

انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر ، نگهداری ورفع حوادث واتفاقات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در حوزه شهرهای قزوین ،معلم کلایه ورازمیان _تولید آب شرب از منابع موجود و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه آب و انجام خدمات امور مشترکین در حوزه شهرهای معلم کلایه ورازمیان _عملیات لوله گذاری و اصلاح شبکه توزیع آب در حوزه شهرهای قزوین ، معلم کلایه و رازمیان

500/847/765/54

000/000/275

داخلی

حداقل پایه 5رشته آب

و

5 تاسیسات

دو مرحله ای

نشانی مناقصه گزار

 

 

 

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل:

الفضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 4046865589 اين شركت نزد بانك ملت شعبه ولیعصرقزوين، بنشاني: قزوين،چهارراه ولیعصر ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای

پ–ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .

د- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت
می نمایند.

  - مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید
   می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- نشانی مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر«عج» ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم، شماره 4 .تلفن تماس : 4- 02833379051

«روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین»

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1396/04/27
تاریخ انقضا: 
1396/05/03
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833378087
عنوان روزنامه: 
اطلاعات
شماره صفحه روزنامه: 
جهان اقتصاد