مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

 

 

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و تهیه بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب قزوین

آگهی فراخوان (11/96)

 

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی  و تهیه بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب قزوینبه شماره 4445/13/96را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:15/4/1396می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت19 روز دو شنبه تاریخ19/4/1396

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت  19روزپنج شنبهتاریخ 29/4/1396

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت9صبح روزیک شنبه تاریخ1/5/1396

اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف؛ آدرس:قزوين، چهارراه وليعصر«عج»، بلوار آيت اخامنه اي، كوچه گلستان پنجم، پلاك 4، شركت آب و فاضلاب استان قزوين . تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 -021دفتر ثبت نام: 88969737 -021و 85193768-021

ـ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

ـ هزينه اجراي كارهاي موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين  ( اوراق و اسناد خزانه اسلامی )تأمين
مي گردد.

نوع آگهی: 
تاریخ انتشار: 
1396/04/15
تاریخ انقضا: 
1396/04/20
بهای سند: 
300,000 ریال
شرکت منتشر کننده: 
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
تلفن تماس: 
02833376948
عنوان روزنامه: 
ایران
شماره صفحه روزنامه: 
داخلی