مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تلفن های تماس

خطوط مستقیم مدیران و سرپرستان ستاد

امور آب قزوین

شهرهای تابعه ستاد

مرکز مخابرات ستاد

33379051-4

مرکز مخابرات امور

33339101-2

تاکستان

8-5230601 3

مدیر عامل

33374162

دفتر مدیر امور

33333298

بوئین زهرا

کارپرداز

34222573

فاکس مدیریت

33374163

اداره مهندسی

33360025

فاکس

34222837

معاونت مالی و پشتیبانی

33372130

اداره عمومی و خدمات

33360028

مشترکین

342284461

معاونت برنامه ریزی

33376028

مدیر امور مشترکین

33348189

مالی

34227729

معاونت فنی و مهندسی

33374353

کارگزینی

33350090

مدیر مالی

34228750

معاونت درآمد

33378130

حراست

33350045

محمدیه

مشترکین

32561300

معاونت بهره برداری

33372098

رئیس بهره برداری

33367600

اتفاقات

32563300

اداره کارکنان و رفاه

33372475

بهره برداری آب و فاضلاب

33360027

رئیس

32563915

مدیر امور مالی

33374352

بهره برداری تأسیسات

33359550

نصرت آباد

مشترکین

34752223

حراست

33376949

حوادث

32235873

رئیس

34752002

تدارکات

33379057

دفتر فنی

33360026

محمودآباد

مشترکین

32262600

امور قراردادها

33376948

امور مالی

33350044

فاکس

32262599

حقوقی

33378087

منبع آب

بیدستان

4ـ32323300

ذیحسابی

33372071

بانک

33324968

اقبالیه

35422600

بودجه

33372592

امور مشترکین

33356153

35428600

درآمد و امور مشترکین

33372073

مسئول امور مشترکین

33356154

معلم کلایه

33623044

انفورماتیک

33372474

تعاونی مصرف

33356695

آوج

34622979

جمعداری اموال

33376029

انشعابات

33337276

آبگرم

34762171

مدیر اجرایی تأمین آب

33372196

نگهبانی

33337375

شال

34412100

مدیر امور اجرایی فاضلاب

33372532

امور آب ناحیه 3 قزوین

34412002

رئیس گروه آب شهری

33374351

امور مشترکین ناحیه3

    19-33788418

دانسفهان

34533300

دفتر فنی و خدمات مهندسی

33372197

مهمانسرا

33788417

ارداق

34432700

بهره برداری

33375523

نگهبانی

33782038

سگزآباد

34363400

امور مالی

33372072

آزمایشگاه ـ انبار

خرمدشت

35752001

رئیس گروه حسابرسی و نظارت مالی

33379586

آزمایشگاه ستاد

2-33692241

اسفرورین

35521080

گروه اجرایی آب

33372196

نگهبانی مخزن زمزم

3660162

ضیاءآباد

35622212

روابط عمومی

33374350

انبار ستاد

09309439480

داخلی 450

چوبیندر

32442545

اداره عمومی

33375520

نرجه

09102896918

آموزش و دفتر کیفیت

33375521

شهرهای تابعه ستاد

شریف آباد

32377400

خدمات مشترکین ـ انرژی- تحقیقات

33375524

الوند

مدیر امور

32225114

سیردان

 

فاکس دبیرخانه

33378167

حوادث

32223434

خاکعلی

32843053

فاکس فنی

33378239

حسابداری

5-2243344 3

کوهین

 

فاکس قراردادها

33375522

آبیک

مشترکین،بهره برداری

1-2898160 3

رازمیان

 

نگهبانی

2822002 3

 

 

شماره های داخلی ستاد

 

مرکز مخابرات

0

آقای یگانه

130

معاونت درآمد(واحد 8)

آمار

آقای صفاری

401

 

اطلاعات

333

آقای قنبری نژاد

132

خانم نورمحمدی

221

خانم ثقفی

244

خانم ثقفی

564

 

دبیرخانه ـ دفتر بهره وری و تحقیقات

حسابرس

135

خانم محمد پور  

221

بودجه

آقای زارعی

402

 

خانم مفتاحی

 

102

حراست

آقای ذوالقدر

222

آقای امینی

245

آقای طاهری

403

 

آقای محمدحسنی

134

آقای شیرخانی

404

 

آقای قبادیها

223

آقای نظری

569

گروه خدمات مهندسی (واحد 14)

 

خانم رحمانی

151

 

آقای عابد

406

 

 

 

 

آقای شیری

407

 

خانم سمیاری

خانم دهقان نژاد

103

آقای معصومی

آقای اسماعیلی

133

آقای خسته بند

224

بهره برداری(واحد 11)

خانم یونسی

408

 

 

خانم نیاقی ها  

414

 

آقای  امامزاده

136

اداره کارکنان و رفاه(واحد5)

 

 

آقای حسین خانی

300

آقای صادقی- جلیلوند

409

 

دیوان محاسبات

106

 

 

آقای چگینی

300

آقای یارقلی

588

 

ذیحسابی

آقای شکوری

200

 

 

آقای قربانی 

301

 

 

 

آقای حیدری

114

آقای ذبیحی

201

کارشناسی بهره برداری

آقای نژادخیر

301

مدیریت عامل (واحد 15)

 

آقای گل کرمی

110

آقای حبیبی

204

آقای آقابیگی

226

آقای رضایی

304

آقای زارع پور

194

 

آقای پرناک

111

آقای نجف آبادی

202

معاونت برنامه ریزی (واحد 9)

آقای کاظمی نسب

303

خانم عطایی

412-411

 

گروه حسابرسی (واحد 16)

 

 

 

آقای مقدم

415

 

آقای زهرایی

415

 

آموزش

خانم اکبری

302

آقای مشهدی اسماعیلی

416

 

آقای عابدی

117

آقای ششپری

203

 

خانم دانشور

230

آقای علی اصغری

304

اقای میرابها

416

 

آقای آقالری

205

آقای محمدی حریری

303

روابط عمومی (همکف)

 

جمعداری اموال- حسابداری دارائیها

قراردادها و حقوقی (واحد 6)

خانم اسدالهی

231

 

 

آقای برخورداری

555

 

خانم یاقوت خانی

113

خانم ساداتی

210

خانم نجفی

237

گروه آبرسانی( واحد 12)

آقای میرابوالقاسمی

553

 

آقای اکبرشاهی

207

آقای آذربایجانی

554

 

آقای آریافر

236

 

خانم زمانی

112

خانم شیرمحمدی

209

آبدارخانه

417

 

آقای طاهرخانی

115

خانم نیک جاه

208

خانم حسنی ها

234

آقای شفیع خانی

305

تکثیر(همکف)

550

 

امور مالی(واحد3)

آقای ذوالفقاری نژاد

211

خانم عبادی

234

آقای فرج زاده ها

311

بوفه

552

 

آقای فلاح

120

آقای محمودخانی

206

آقای خلخالی

236

 

 

 

َآقای اسدی

121

آقای حسینی ها

211

آقای کشاورز

236

آقای یزدان فر

308

دکتر

551

 

خانم قوچ خانی

583

تدارکات- اداره عمومی

آقای مومیوند

233

آقای علیخانی

307

انبار

450

 

آقای فارسی

122

آقای حسینی

105

انفورماتیک واحد (10)

آقای موسوی 

307

جلسات

562

 

خانم طاهری

123

آقای موحدی

218

خانم تیموری

 

240

 

آقای حاج حسینی

309

نقلیه

150

 

آقای گلپور

125

آقای بیک

219

آقای نجات پاشاکی

306

 

خانم کلهر

124

آقای خرده دان

570

خانم اسکندرزاده

241

آقای لامعی

310

 

 

 

آقای قاسمی 

119

معاونت مالی پشتیبانی

آقای سجاد ششپری

247

آقای موسی خانی

310

 

 

 

حفاظت ایمنی (واحد 4)

آقای باجلان

216

خانم جامه خورشید

243

معاونت مهندسی و توسعه

 

 

 

آقای محمدی

130

آقای نادری

217

آقای گلابگیرها

400