مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت قائم (عج) مبارک باد

مشاهده سوابق

مشاهده سوابق مشترک

 

دستوالعمل مشاهده سوابق

 

فلوچارت

مشاهده سوابق مشترک

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                       

1- عنوان خدمت:مشاهده سوابق

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مشاهده سوابق آب بها و صدور قبض المثنی یا سوابق آب بها

نوع خدمت

¢خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 عموم شهروندان

ماهیت خدمت

 

 

    حاکمیتی

 

¢    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

    منطقه ای

 

    استانی

   ¢شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت¢

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

¢    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

¢   تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

      رخداد رویدادی مشخص

¢    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست کتبی از سوی مشترک

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و دستورالعملهای ارسالی از شرکت

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

 5000 عدد  خدمت گیرندگان در:            ماه        فصل          سال ¢

 

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

33 دقیقه (یک روز)

تواتر

 

 

 

 

    یکبار برای همیشه                                 ....  بار در:       ماه        فصل        سال

 

تعدادبار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

 

 

¢

 

 

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfaqazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.abfaqazvin.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

 ¢   الکترونیکی

 

¢  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

¢سایر(باذکرنحوه دسترسی) بیلبورد ، بروشور ، راهنمای مشترکین

¢  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

¢جهت احراز اصالت فرد

     جهت احراز اصالت مدرک

    نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

¢سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

    استانی

¢شهرستانی

در مرحله درخواست  خدمت

¢   الکترونیکی

 

¢    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

¢    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:  16570/10/91 مورخ 30/10/91

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

     غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

    سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

    شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

¢  الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)        ¢اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

¢    الکترونیکی

 

¢   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

     پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس                 پيام کوتاه

¢    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 16570/10/91 مورخ 30/10/91

     عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

     سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

    شهرستانی

7- ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

نرم افزار امور مشترکین

کلیه آیتم های ( فیلدهای) محاسباتی و اطلاعاتی

¢

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

ــ

ــ

 

 

 

8-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

ــ

ــ

ــ

ــ

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

     دستگاه

     مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-     درخواست کتبی از سوی مشترک (10دقیقه)

2-     بررسی سوابق آب بهاء توسط اپراتور و ارائه گزارش (5دقیقه)

3-  تأیید توسط ناظر اداره درآمد و امور مشترکین (5دقیقه)

4- ثبت درخواست خدمات پس از فروش در سیستم و صدور فیش نقدی و تحویل به مشترک (5دقیقه)

5- در صورت تمایل مشترک اعمال هزینه چاپ قبض المثنی در سیستم به حساب بدهی آب بهاء مشترک (5دقیقه)

6- صدور و تحویل قبض یا سوابق آب بهاء (3 دقیقه)

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

درخواست کتبی از سوی مشترک

 

بررسی سوابق آب بها توسط اپراتور

تأییدیه ناظر اداره درآمد و امور مشترکین

ثبت درخواست خدمات پس از فروش در سیستم و صدور فیش بانکی

شروع

در صورت تمایل مشترک اعمال هزینه قبض المثنی در سیستم به حساب بدهی آب بها

صدور و تحویل قبض و سوابق آب بها

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحدمربوط: