مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال 94

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال 1394
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 94 عملکرد  سال94 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 9799 7645 78
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 8634 7917 91.7
3 آحاد فاضلاب واگذارشده فقره 8634 10998 127
4 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 29.5 12.5 42.4
5 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 15 6.4 42.7
6 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 19.8 23.9 120.7
7 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 41.5 23.2 53.7
8 توسعه خط انتقال فاضلاب کیلومتر 10 0 0
9 آب تولید شده  هزارمتر مکعب 82500 76555 93
10 آب فروش رفته  هزارمتر مکعب 67809 62536 92.2
11 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 14 13 93
12 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 10 7  70