مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

آمار سال 93

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال 1393
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 93 عملکرد  سال 93 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 11128 12419 111.6
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 17766 18687 105.2
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 20.8 25.6 123.1
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 24.7 10.302 41.7
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 20 20 100
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 25 33 132
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 0 0 0.00
8 آب تولید شده  هزارمتر مکعب 78600 77701 98.9
9 آب فروش رفته  هزارمتر مکعب 64609 63332 98
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 8 8 100
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 7 5 71.4