مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

اربعین حسینی، تکرار خاطره حماسه‌سازان کربلا بر حسینی مسلکان تسلیت باد

آمار سال 93

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال 1393
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 93 عملکرد  سال 93 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 11128 12419 111.6
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 17766 18687 105.2
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 20.8 25.6 123.1
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 24.7 10.302 41.7
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 20 20 100
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 25 33 132
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 0 0 0.00
8 آب تولید شده  هزارمتر مکعب 78600 77701 98.9
9 آب فروش رفته  هزارمتر مکعب 64609 63332 98
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 8 8 100
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 7 5 71.4