مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال 1392

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال 1392
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 92 عملکرد  سال 92 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 11566 17162 148.38
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 15294 32920 215.25
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 20 42.29 211.45
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 10 3.32 33.20
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 30 16.57 55.23
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 42 32.72 77.90
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 1 0 0.00
8 آب تولید شده  متر مکعب 78120 78606 100.62
9 آب فروش رفته  متر مکعب 64201 63380 98.72
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 13 7 53.85
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 11 3 27.27