مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال 1391

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال 1391
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 91 عملکرد  سال 91 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 12849 14802 115.20
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 25380 22043 86.85
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 30 56.29 187.63
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 20 7.194 35.97
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 60 45.12 75.20
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 113 112.05 99.16
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 7 0.82 11.71
8 آب تولید شده  متر مکعب 79995 76285 95.36
9 آب فروش رفته  متر مکعب 66000 61527 93.22
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 16 6 37.50
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 7 8 114.29