مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار 9 ماهه سال 1396

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در9 ماهه سال 1396
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 96 عملکرد  سال 96 درصد  تحقق
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 7416 4561 62
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 12060 5152 43
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 28 17.8 64
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 9.2 4.7 51
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 10.58 1224 112.7
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 30 11.91 40
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 4 3 75
8 آب تولید شده  هزارمتر مکعب 790000 63.274 80.1
9 آب فروش رفته  هزارمتر مکعب 64503 49.242 76
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 16 5 33
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 13 6 46