مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

کسب مقام قهرمانی تیم تیراندازی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در رقابت های سراسری وزارت نیرو را تبریک عرض می نماییم .

آمار سال 1390

آمار مقایسه ای بودجه  و عملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین در سال 1390
ردیف موضوع واحد بودجه  سال 90 عملکرد  سال 90 درصد  انحراف
1 انشعاب آب واگذار  شده  فقره 12819 12369 96.49
2 انشعاب فاضلاب واگذار  شده  فقره 25700 16381 63.74
3 توسعه  شبکه  توزیع آب  کیلومتر 54 49.4 91.48
4 توسعه خط انتقال آب  کیلومتر 29.5 12.79 43.36
5 اصلاح  شبکه توزیع آب کیلومتر 114 63.9 56.05
6 توسعه  شبکه فاضلاب کیلومتر 304 211.63 69.62
7 توسعه خط انتقال فاضلاب   کیلومتر 1 0.62 62.00
8 آب تولید شده  هزارمتر مکعب 79000 75386 95.43
9 آب فروش رفته  هزارمتر مکعب 64555 60631 93.92
10 تعداد چاههای حفر شده  حلقه 17 10 58.82
11 تعداد چاههای تجهیز شده  حلقه 6 11 183.33