مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

فرایند درخواست آزمایش کنتور

دستورالعمل آزمایش کنتور

 

فلوچارت

 

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

1- عنوان خدمت:آزمایش کنتور

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

نام دستگاه مادر: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

بررسی جهت کارکرد کنتور آب مشترک

▪نوع خدمت

<خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به کسب و کار(G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 

 عموم شهروندان

ماهیت خدمت

 

 

    حاکمیتی

 

 <تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

    منطقه ای

 

    استانی

<شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت  <

مالیات

کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

<    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

<تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

ارائه اشتراک ، تکمیل فرم درخواست آزمایش کنتور 

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و  دستوراالعمل ها

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

 200 خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال <

 

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

2 روز

تواتر

    یکبار برای همیشه                  

 

                           2   بار در:       ماه        فصل          سال <

 

تعدادبار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

63000 ریال

 

<

 

 

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfaqazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

www.abfaqazvin.ir

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

 <   الکترونیکی

 

<    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس  <           پيام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

    جهت احراز اصالت فرد

    جهت احراز اصالت مدرک

    نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

    سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

R   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

<    الکترونیکی

 

<اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس <           پيام کوتاه

<دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

<غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP)

    پست الکترونیک                          سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بررسیمدارکتوسطسازمان

درمرحله ارائه خدمت

<    الکترونیکی

 

<   اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

     پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گويا يا مرکز تماس    <         پيام کوتاه

<    دفاتر پيشخوان             

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

     عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

     سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباط خدمت باسایرسا ما نه ها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

نرم افزار امور مشترکین

کلیا کلیدهای محاسباتی و اطلاعاتی

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

   مراجعهکننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- مراجعه متقاضی به واحد آب بهاء و تکمیل فرم آزمایش کنتور 55/12/ف(10 دقیقه)

2- مراجعه مأمور فنی به ملک مورد نظر و آزمایش کنتور با دستگاه تست کارکرد کنتور(1 روز)

3- گزارش نتیجه آزمایش کنتور در فرم 55/12/ف توسط مأمور فنی و ثبت در سیستم (15 دقیقه)

4- در صورتیکه نتیجه آزمایش بیش از 5% خطا داشته باشد هزینه آزمایش کنتور از مشترک دریافت نمی گردد و کنتور تعویض می گردد. (1 روز)

5- در صورتیکه نتیجه آزمایش کمتراز 5% خطا داشته باشد هزینه آزمایش کنتور از مشترک دریافت می گردد ( در زمانی که آزمایش کنتور از طرف شرکت انجام پذیرد هزینه ای از مشترک دریافت نمی گردد) (10 دقیقه)

6- دریافت هزینه آزمایش کنتور از طریق صدور فیش نقدی و اعمال در قبض آب بها انجام می گردد. (10 دقیقه)

7- در صورت اجرای بند 4 پس از تعویض کنتور کارکرد کنتور و مصرف آب بها مشترک بعد از حداقل 20 روز به اداره اعلام و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام خواهد شد. (20 روز)

8- بایگانی فرم آزمایش کنتور و سایر مستندات در پرونده مشترک(5 دقیقه)

 

   شروع

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

مراجعه متقاضی به واحد آب بها و تکمیل فرم آزمایش کنتور

مراجعه مأمور فنی به ملک مورد نظر و آزمایش کنتور با دستگاه

گزارش ضمیمه آزمایش کنتور در فرم 55/12/ف توسط مأمور

در صورتیکه نتیجه آزمایش بیش از5% خطا داشته باشد هزینه آزمایش کنتور دریافت نمیگردد و کنتور تعویض می گردد

در صورتیکه نتیجه آزمایش کمتر از 5% خطا داشته باشد، هزینه آزمایش کنتور از مشترک دریافت می گردد

دریافت هزینه آزمایش کنتور از طریق صدور فیش نقدی و اعمال در قبض آب بها انجام
می گردد

در صورت تعویض کنتور کارکرد کنتور و مصرف آب بها مشترک بعد از حداقل 20 روز به اداره اعلام و در صورت نیاز اصلاحات انجام خواهد شد

بایگانی فرم آزمایش کنتور و سایر مستندات در پروژه مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  پایان

 

نام ونامخانوادگیتکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحدمربوط: